ระบบบริหารงบประมาณ : สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี

การใช้งบประมาณ

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก

ชื่อสถานศึกษา ร้อยละของการเบิกจ่าย
ห้องสมุดประชาชน อำเภอสามโคก
55.79
ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีลาดหลุม
63.89
ห้องสมุดประชาชน อำเภอคลองหลวง
64.56
ห้องสมุดประชาชน อำเภอลำลูกกา
64.85
สำนักงาน สกร.จังหวัดปทุมธานี
65.85
ห้องสมุดจังหวัดปทุมธานี
66.17
สกร.อำเภอหนองเสือ
66.24
สกร.อำเภอสามโคก
72.60
สกร.อำเภอเมืองปทุมธานี
74.69
ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีธัญบุรี
75.95
สกร.อำเภอลาดหลุมแก้ว
77.36
สกร.อำเภอลำลูกกา
78.57
ร.ร.ผู้ใหญ่ธัญบุรี
78.87
ห้องสมุดประชาชน อำเภอหนองเสือ
80.94
สกร.อำเภอคลองหลวง
84.68
สกร.อำเภอธัญบุรี
87.28