ระบบบริหารงบประมาณ : สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

การใช้งบประมาณ

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก

ชื่อสถานศึกษา ร้อยละของการเบิกจ่าย
ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีลาดหลุม
46.50
ห้องสมุดประชาชน อำเภอสามโคก
53.19
กศน.อ.หนองเสือ
58.59
กศน.อ.สามโคก
63.91
ห้องสมุดประชาชน อำเภอคลองหลวง
66.59
กศน.อ.คลองหลวง
66.75
ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีธัญบุรี
74.27
ห้องสมุดประชาชน อำเภอหนองเสือ
75.36
กศน.อ.ลำลูกกา
76.80
กศน.อ.ลาดหลุมแก้ว
77.18
ห้องสมุดประชาชน อำเภอลำลูกกา
82.03
ห้องสมุดจังหวัดปทุมธานี
82.21
สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี
84.49
กศน.อ.เมืองปทุมธานี
85.64
กศน.อ.ธัญบุรี
94.13
ร.ร.ผู้ใหญ่ธัญบุรี
100.00