ระบบบริหารงบประมาณ : สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี

การใช้งบประมาณ

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก

ชื่อสถานศึกษา ร้อยละของการเบิกจ่าย
สำนักงาน สกร.จังหวัดปทุมธานี
87.33
ห้องสมุดจังหวัดปทุมธานี
88.28
ห้องสมุดประชาชน อำเภอสามโคก
90.63
ห้องสมุดประชาชน อำเภอหนองเสือ
90.83
สกร.อำเภอเมืองปทุมธานี
92.26
ห้องสมุดประชาชน อำเภอลำลูกกา
93.10
ห้องสมุดประชาชน อำเภอคลองหลวง
93.73
ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีธัญบุรี
95.33
สกร.อำเภอลำลูกกา
95.48
สกร.อำเภอธัญบุรี
96.74
สกร.อำเภอหนองเสือ
97.73
สกร.อำเภอสามโคก
98.07
สกร.อำเภอคลองหลวง
99.40
ร.ร.ผู้ใหญ่ธัญบุรี
100.00
ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีลาดหลุม
100.00
สกร.อำเภอลาดหลุมแก้ว
100.00