ข้อมูลผู้เรียน : ระดับจังหวัด .

ลำดับ รหัส สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1213010000 สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี 1 0
ลำดับ รหัส สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน