เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

ปี พ.ศ. 2530 กรมการศึกษานอกโรงเรียนมีนโยบายให้มีการแต่งตั้งผู้ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียน  เพื่อทำหน้าที่ให้บริการการศึกษานอกโรงเรียนในระดับอำเภอ ปี  พ.ศ.2536 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอลาดหลุมแก้วให้เป็นสถานศึกษา สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน  ในปี พ.ศ. 2551 ได้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปัจจุบันจึงเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลาดหลุมแก้ว สังกัด  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

พิมพ์