เกี่ยวกับเรา

 

ประวัติสถานศึกษา: ในปี 2533 กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้จัดทำโครงการนำร่องศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ 125  แห่ง ใน 35 จังหวัด โดยเปลี่ยนบทบาทจากศูนย์ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนในการขยายโอกาสทางการศึกษาและกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาสู่ท้องถิ่นของกระทรวงศึกษาธิการ ดร.รุ่ง แก้วแดง อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้เสนอกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ จำนวน 789 แห่ง ทั่วประเทศเมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2536 ต่อมาปี พ.ศ. 2551 กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอธัญบุรี จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551

         ในปีงบประมาณ 2558 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้จัดสรรงบประมาณ ให้ เช่าอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 2 คูหา เป็นที่ทำการเพื่อจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชน

        สภาพของชุมชน อำเภอธัญบุรีเดิมอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า "ทุ่งหลวง" ของมณฑลกรุงเทพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมี พระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาที่ดินในทุ่งหลวงให้เกิดประโยชน์แก่ประชาราษฎรด้วยการที่จะมีคลองขึ้นในบริเวณทุ่งนี้ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการขุดคลองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2433 เป็นต้นมาและได้พระราชทานนามว่า "คลองรังสิตประยูรศักดิ์" ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการให้สถาปนา เมืองธัญญบูรี ขึ้น ประกอบด้วย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอคลองหลวง อำเภอหนองเสือ และอำเภอลำลูกกา พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดที่ทำการเมืองด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่13 มีนาคม พ.ศ. 2445 ธัญญบูรี มีฐานะเป็นเมืองจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2475 จึงถูกลดฐานะลงเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี

          อาณาเขตที่ตั้งสถานศึกษา

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอคลองหลวงและอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล ผู้บริหาร

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1.

นางกรรณิการ์     เวชสุภาสุข

ปี พ.ศ. 2537 - ปี พ.ศ. 2538

2.

นายอภัย     แสงจันทร์

ปี พ.ศ. 2538 - ปี พ.ศ. 2542

3.

นายประชิต  เครือสุคนธ์

ปี พ.ศ. 2542

4.

นายวันชัย   จันทร์จำปา

ปี พ.ศ. 2542 - ปี พ.ศ. 2545

5.

นายพิชิต     รักธรรม

ปี พ.ศ. 2545 - ปี พ.ศ. 2547

6.

นางสาวนงลักษณ์  เดชระพีพงษ์

ปี พ.ศ. 2547

7.

นางรัชนุช   สละโวหาร

ปี พ.ศ. 2548 - ปี พ.ศ. 2553

8.

นายปรีชา  ชื่นชนกพิบูล

ปี พ.ศ. 2553 - ปี พ.ศ. 2554

9.

นางรัชนุช  สละโวหาร

ปี พ.ศ. 2554 - ปี พ.ศ. 2556

10.

นางสาวประภาภรณ์

ธิติมาพงศ์

ปี พ.ศ. 2556 - ปี พ.ศ. 2561

11.

นางสาวบัณฑิตา 

วงษ์วุฒิภัทร

ปี พ.ศ. 2562 - 2563

 

 

 

Print