ระบบลงนามถวายพระพร


ลงนามถวายพระพรเข้าสู่เว็บไซต์
ข้อความถวายพระพร

ระบบลงนามถวายพระพร ข้าพระพุทธเจ้า นางไทยรัฐ บางบ่อ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
วันที่ 10/05/2024

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเยาวลักษณ์ สิงห์โคตร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
วันที่ 09/05/2024

ข้าพระพุทธเจ้า นางวรรณา ปิยะพันธ์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
วันที่ 07/05/2024

ข้าพระพุทธเจ้า นายอภิชาติ โชติแสงทอง
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
วันที่ 06/05/2024

ข้าพระพุทธเจ้า นางวันเพ็ญ ฉนำกลาง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
วันที่ 05/05/2024

ข้าพระพุทธเจ้า นายสรุจภาคย์ เธียรมังคลาสิน
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
วันที่ 05/05/2024

ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
วันที่ 04/05/2024

ข้าพระพุทธเจ้า นางวีระดา พิมชะนก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
วันที่ 03/05/2024

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวช่อผกา แถลงศรี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
วันที่ 02/05/2024

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณวิร์ปภา ผาหยาด
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
วันที่ 02/05/2024