เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานศึกษา

 เดิมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปทุมธานี  ได้จัดส่งบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเสือ      โดยมีสำนักงานอยู่ที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองเสือ   เมื่อวันที่   22   พฤศจิกายน พ.ศ. 2542  ท่านพระปรีชา  ปิยธศรีเจ้าอาวาสแสงมณี  ตำบลบึงบา  อำเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี  ได้จัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษามหาราชินี  เพื่อเป็นศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดแสงมณีขึ้นใหม่อยู่ภายในบริเวณวัดแสงมณี  

          เมื่อวันที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ.  2543  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเสือได้ย้ายที่ทำการจากห้องสมุดประชาชนมาอยู่ที่ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดแสงมณี    โดยมีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปทุมธานี  นายกิตติศักดิ์  รัตนฉายา   เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดแสงมณีและสำนักงานศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเสือ   ต่อมาสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนได้มีคำสั่งให้      นางสาวประภาภรณ์  ธิติมาพงษ์       นางสมจิตร  ประเสริฐสิทธิ์   และนายสมภพ  มูรพันธ์   มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองเสือตามลำดับ   ปัจจุบันมีบุคลากรปฏิบัติงาน จำนวน  14  คน  

คือ   ข้าราชการ  4  คน     ลูกจ้างประจำ  -  คน   พนักงานราชการ  9   คน   ครูศูนย์การเรียนชุมชน -     คน  และบรรณารักษ์จ้างเหมา  1 คน  

          ปัจจุบันในปี  2551  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเสือ  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองเสือ ( กศน.อำเภอหนองเสือ )  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี

 

 

 

Print