ข้าราชการ/บุคลากร

 

นางสาวปวีณา เหมันต์
ครูผู้ช่วย

นางสาวชรินทิพย์ ขันขวา
ครู กศน.ตำบลคลองหนึ่ง

นางสาวนุชนาถ เสนาะคำ
ครู กศน.ตำบลคลองสอง

นางสาวรัตนา คล้ายจินดา
ครู กศน.ตำบลคลองสาม

 

นายณัฐพงษ์ วิเชียรชัย
ครู กศน.ตำบลคลองสี่

นายช่วงชัย เจ้าพิทักษ์วงศ์
ครู กศน.ตำบลคลองห้า

นางสาวตริตาภรณ์ ธรรมแท้
ครู กศน.ตำบลคลองห้า

 

นายเกียรติศักดิ์ หมั่นอุตส่าห์
ครู กศน.ตำบลคลองหก

 

นายไชยพัฒน์ นัยเนตร
ครู กศน.ตำบลคลองเจ็ด

 

นายชัยวัฒน์ อินทร์ปาน
ครู ศรช.คลองสาม

นางสาวสมจิตร์ เดชบุญ
ครู ศรช.ลำสนุ่น

นางสาวอัญมณี เรืองจินดา
นักวิชาการศึกษา

นายธนวัฒน์ วิชัย
บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ

 

นางสาวณัฐสุดา ศรีกล่ำ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายยิ่งยศ พารีพ่าย
พนักงานบริการ

นางนก ศรีกล่ำ
พนักงานบริการ

พิมพ์

Breadcrumbs