ภาพกิจกรรม

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่ สกร.อำเภอคลองหลวง ภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่ 20 เมษายน 2566 กศน.อำเภอคลองหลวง รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 มีนาคม 2566 กศน.อำเภอคลองหลวง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 2 มีนาคม 2566 โครงการพัฒนาผู้เรียน การประกวดโครงงาน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการ White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 19-21 ธันวาคม 2565 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ

วันที่ 13-15 ธันวาคม 2565 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 รับการประเมินผลิตภัณฑ์อาชีพ กศน. ดีเด่น ประจำปี 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 โครงการ White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่ กศน.อำเภอคลองหลวง ภาคเรียนที่ 2/2565

วันที่ 17-19 ตุลาคม 2565 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ส่งเสริมการรู้หนังสือกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง และทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 โครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ

วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 โครงการพัฒนาผู้เรียน ศึกษาเรียนรู้หออัครศิลปิน ภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กศน.อำเภอคลองหลวง รับการประเมินศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นักเรียนโรงเรียนคลองสองเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ประกวดโครงงานเพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษของผู้เรียน

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอธัญบุรี และโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอคลองหลวง

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 อบรมวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง กศน.อำเภอคลองหลวง

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 กศน.ตำบลคลองสอง รับประเมิน กศน.ตำบล ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่ กศน.อำเภอคลองหลวง ภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 13 มีนาคม 2565 โครงการพัฒนาผู้เรียนการรณรงค์ ป้องกัน หลีกเลี่ยงยาเสพติด

วันที่ 11 มีนาคม 2565 โครงการการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 8-10 มีนาคม 2565 โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเพศวิถีศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิต

25 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมติดตามความก้าวหน้าเว็บไซต์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา โมเดล สู่การปฏิบัติ)

วันที่ 24-27 มกราคม 2565 การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 1

วันที่ 23 มกราคม 2565 โครงการศึกษาเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 โครงการศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ “รู้ก่อนทำ ตามรอยพ่อ”

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 โครงการขับขี่ปลอดภัย

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 โครงการร่วมใจเสริมสร้างอุดมการณ์ของคนในชาติ

พิมพ์

Breadcrumbs