เกี่ยวกับเรา

 

ประวัติความเป็นมา

     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองหลวง ประกาศจัดตั้งจัดตั้งเมื่อ วันที่ 27 สิงหาคม 2536 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลาง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ตั้งบนเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน ประกอบด้วย

          อาคารที่ 1  อาคารสำนักงาน สร้างโดยนักศึกษา กศน. รุ่นปี 2540 จำนวนเงิน 1,250,000 บาท

          อาคารที่ 2  อาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง สร้างปี พ.ศ. 2540 ด้วยเงินงบประมาณจำนวน 1,229,402.90 บาท

   ในปี พ.ศ. 2536 ว่าที่ ร.ต.ประชิต เครือสุคนธ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอคลองหลวงเป็นคนแรก ปี พ.ศ. 2553 มีนายอภัย แสงจันทร์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอคลองหลวง ปี พ.ศ. 2556 มีนายปรีชา ชื่นชนกพิบูลย์   ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอคลองหลวง และในพ.ศ.2551 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอคลองหลวง ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองหลวง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 นายอภัย แสงจันทร์ ย้ายกลับมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองหลวงอีกครั้งหนึ่ง และในปลายปี พ.ศ. 2553 นางสาวนงลักษณ์ เดชระพีพงษ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองหลวง เปิดสอนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาวิชาชีพระยะสั้น การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัยมีแหล่งการเรียนรู้ที่ดำเนินงานโดย กศน.อำเภอคลองหลวง

พิมพ์

Breadcrumbs