ข้าราชการ/บุคลากร

 

นางสาวปวีณา เหมันต์
ครู

นางสาวสมจิตร์ เดชบุญ
ครูอาสาสมัครฯ

นางสาวชรินทิพย์ ขันขวา
ครู กศน.ตำบลคลองหนึ่ง

นางสาวนุชนาถ เสนาะคำ
ครู กศน.ตำบลคลองสอง

 

นางสาวรัตนา คล้ายจินดา
ครู กศน.ตำบลคลองสาม

นายณัฐพงษ์ วิเชียรชัย
ครู กศน.ตำบลคลองสี่

นางสาวปราณี ไชยวุฒิ
ครู กศน.ตำบลคลองห้า

 

นางสาวอัญมณี เรืองจินดา
ครู กศน.ตำบลคลองห้า

 

นายเกียรติศักดิ์ หมั่นอุตส่าห์
ครู กศน.ตำบลคลองหก

 

นายไชยพัฒน์ นัยเนตร
ครู กศน.ตำบลคลองเจ็ด

นายชัยวัฒน์ อินทร์ปาน
ครู ศรช.คลองสาม

นายธนวัฒน์ วิชัย
บรรณารักษ์

นางสาวณัฐสุดา ศรีกล่ำ
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี

นางนก ศรีกล่ำ
พนักงานบริการ

 

นางชมพูนุท หน่อประเสริฐ
พนักงานบริการ

 

พิมพ์

เกี่ยวกับเรา

 

ประวัติความเป็นมา

     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองหลวง ประกาศจัดตั้งจัดตั้งเมื่อ วันที่ 27 สิงหาคม 2536 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลาง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ตั้งบนเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน ประกอบด้วย

          อาคารที่ 1  อาคารสำนักงาน สร้างโดยนักศึกษา กศน. รุ่นปี 2540 จำนวนเงิน 1,250,000 บาท

          อาคารที่ 2  อาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง สร้างปี พ.ศ. 2540 ด้วยเงินงบประมาณจำนวน 1,229,402.90 บาท

   ในปี พ.ศ. 2536 ว่าที่ ร.ต.ประชิต เครือสุคนธ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอคลองหลวงเป็นคนแรก ปี พ.ศ. 2553 มีนายอภัย แสงจันทร์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอคลองหลวง ปี พ.ศ. 2556 มีนายปรีชา ชื่นชนกพิบูลย์   ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอคลองหลวง และในพ.ศ.2551 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอคลองหลวง ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองหลวง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 นายอภัย แสงจันทร์ ย้ายกลับมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองหลวงอีกครั้งหนึ่ง และในปลายปี พ.ศ. 2553 นางสาวนงลักษณ์ เดชระพีพงษ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองหลวง เปิดสอนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาวิชาชีพระยะสั้น การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัยมีแหล่งการเรียนรู้ที่ดำเนินงานโดย กศน.อำเภอคลองหลวง

พิมพ์

Breadcrumbs