เกี่ยวกับเรา

 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปทุมธานี
ชื่อย่อ กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี
ศูนย์การศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปทุมธานี ตั้งอยู่เลข ที่ 117 หมู่ที่ 1
ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 02-963-9523 โทรสาร 02-501-1967
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาระดับอำเภอ
มีเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอสามโคก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอคลองหลวง และอำเภอธัญบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตดอนเมือง (กรุงเทพฯ) และอำเภอปากเกร็ด
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอหลุมแก้ว
มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 14 ตำบล อยู่ในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี ได้แก่ ตำบลบางกะดี ตำบลบ้านใหม่
ตำบลหลักหก ตำบลบางพูน ตำบลบางพูด ตำบลสวนพริกไทย ตำบลบ้านกระแชง ตำบลบ้านกลาง ตำบลบางปรอก
ตำบลบ้านฉาง ตำบลบางขะแยง ตำบลบางเดื่อ ตำบลบางคูวัด ตำบลบางหลวง เป็นเทศบาลเมือง 1 ตำบล
ได้แก่ ตำบลบางปรอก เป็นเทศบาลตำบล 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางกะดี ตำบลหลักหก ตำบลบางคูวัด ตำบลบางหลวง
สำหรับอีก 9 ตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่น
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว รับจ้างทั่วไปหรือโรงงานอุตสาหกรรม
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อิสลาม คริส และซิกส์ตามลำดับ รวมทั้งมีวัฒนธรรมชาวมอญที่อาศัยอยู่ที่
ตำบลบางปรอก ตำบลบางคูวัด ตำบลบางขะแยง และตำบลบางกะดี


Print

  • Home
  • เกี่ยวกับเรา