นโยบาย/ปรัชญา/วิสัยทัศน์

ทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษา

 

วิสัยทัศน์ ภายในปี 2563 - 2566

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง ปทุมธานี

จะร่วมกับภาคีเครือข่ายจัด และส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชน

อย่างทั่วถึง นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จัดการศึกษาเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

มีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21

 

 

พันธกิจ

 

1.จัด และส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ

2.จัด และส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชน และชุมชน ให้สามารถ

   สร้างสรรค์และแขํงขันด้านอาชีพได้อยํางยั่งยืน

3.พัฒนา และส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบ

   และการศึกษาตามอัธยาศัยให้เกิดประสิทธิภาพ

4.พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ และนวัตกรรม การวัด

   และประเมินผลให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

5.พัฒนาบุคลากร และระบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้

   อย่างมีประสิทธิภาพ

 

อัตลักษณ์

 

ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน อยู่อย่างพอเพียง

 

 

เอกลักษณ์

 

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การพึ่งตนเอง

 

 

 

Print