ภาพโครงสร้างการบริหาร สำนักงาน กศน. จังหวัด

 ที่มา : สำนักงาน กศน. (2552)

Print

 

 

นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

 
 

นายอภิชาติ โชติแสงทอง

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

 

นางกัญญ์ณพัชร วิรุณพันธ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางฑัศดาพร ลองชัย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวนิสา ที่ดินดำ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

นางสาวศิวิลัย ดวงเงิน

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวเยาวลักษณ์ สิงหโคตร

นักวิชาการศึกษา

นายกันต์ ก้าวพัฒนกิจ

นักจัดการงานทั่วไป

 

นายนันทวัฒน์ พารณอิสรีย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอุมารินทร์ รอดสุขโข

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวณัฐสุภา สุทธา นักวิชาการศึกษา

นางสาวณัฐสุภา สุทธา

นักวิชาการศึกษา 

นางสาวศรสวรรค์ โชควิเศษชัยสิทธิ์

นักวิชาการพัสดุ

 

นางสาวสุทธิดา สุวรรณโรจน์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายอาคม อำพันเพ็ญโรจน์

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นายอนุรัตน์ พงษ์ไทย

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางสาวศิริลดา โมลาศน์

เจ้าพนักงานพัสดุ

 

นางวรรณา ปิยะพันธ์

พนักงานพิมพ์ 3

 

นางสาวนพรัตน์ อินทนิล

เจ้าพนักงานธุรการ

 
     
     

Print

Print

Continue Reading

Print

ประวัติความเป็นมา

       ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกรมการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อกระจายการให้บริการทางการศึกษานอกโรงเรียนทุกรูปแบบให้ถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่    1 ตุลาคม 2527 โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปทุมธานี สถานที่ทำการครั้งแรกอาศัยอาคารศาลาจังหวัด (หลังเก่า) และห้องสมุดประชาชนจังหวัดปทุมธานีบางส่วน เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน ในปี พ.ศ. 2529 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปทุมธานีได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารอำนวยการ 1 หลัง บ้านพักคนงาน และปรับปรุงบริเวณ ในที่ดินสาธารณะ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และย้ายมาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งใหม่ เลขที่ 117 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2536 โดยมุ่งหวังให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนประสานการศึกษานอกโรงเรียนทุกรูปแบบในระดับอำเภอ โดยระดมสรรพกำลัง เพื่อบริการการศึกษาที่หลากหลายให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง และตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ทำให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปทุมธานีมีศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ 7 แห่ง ดังนี้

 1. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองปทุมธานี
 2. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอคลองหลวง
 3. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอธัญบุรี
 4. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอลาดหลุมแก้ว
 5. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอลำลูกกา
 6. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสามโคก
 7. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเสือ

        ต่อมาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปทุมธานีได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี” ตามพระราชบัญญัติส่งส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 โดยมีผลบังคับใช้ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2551  และมีสถานภาพเป็นหน่วยงานทางการศึกษาว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้ชื่อย่อว่า “สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี” สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานะเป็นหน่วยงานการศึกษามีบทบาทหน้าที่ ภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน บริหารจัดการ และกำกับดูแลสถานศึกษาในสังกัด โดยเปลี่ยนชื่อจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ เป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ มีชื่อย่อว่า “กศน.อำเภอ” จำนวน 7 แห่ง ดังนี้

 1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปทุมธานี
 2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองหลวง
 3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธัญบุรี
 4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลาดหลุมแก้ว
 5. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำลูกกา
 6. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามโคก
 7. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองเสือ

 นอกจากสถานศึกษาทั้ง 7 แห่ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานียังมีห้องสมุดประชาชนในความดูแล ดังนี้

 1. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปทุมธานี
 2. ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอธัญบุรี
 3. ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอลาดหลุมแก้ว
 4. ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง
 5. ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำลูกกา
 6. ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามโคก
 7. ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองเสือ


รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

1. นายทวีศักดิ์ วิศิษฎางกูร พ.ศ.2527 – พ.ศ.2530
2. นายไพโรจน์ พาเจริญ พ.ศ.2530 – พ.ศ.2533
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปทุมธานี
3. นายอุฤทธิ์ บุญมาก พ.ศ.2533 – พ.ศ.2536
4. นายสาโรจน์ ลิ้มประเสริฐ พ.ศ.2536 – พ.ศ.2539
5. นายยิ่ง กีรติบูรณะ พ.ศ.2539 – พ.ศ.2540
6. นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศเพ็ญเมธา พ.ศ.2540 – พ.ศ.2542
7. นายกิตติศักดิ์ รัตนฉายา พ.ศ.2542 – พ.ศ.2545
8. นายธงชัย เจียมพุก พ.ศ.2545 – พ.ศ.2547
9. นายอเนก เอี่ยมตาล พ.ศ.2547 – พ.ศ.2549
10. นายสาโรจน์ ลิ้มประเสริฐ พ.ศ.2549 – พ.ศ.2552
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี
1. นายสาโรจน์ ลิ้มประเสริฐ พ.ศ.2552 – พ.ศ.2555
2. นางสุรางค์ นันทกาวงศ์ พ.ศ.2555 – พ.ศ.2559
3. นางสาวกษมา โรจนนิล พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562
4. นางวิบูลผล พร้อมมูล พ.ศ.2562 – พ.ศ.2565
5. นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ พ.ศ.2566 - ปัจจุบัน

Print

We use cookies

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา บางส่วนมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของไซต์ ในขณะที่บางส่วนช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้และประสบการณ์ของผู้ใช้ (คุกกี้ติดตาม)

คุณสามารถตัดสินใจได้เองว่า ต้องการอนุญาตคุกกี้หรือไม่ โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของไซต์ได้