วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ 

“สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทักษะในศตวรรษที่ 21”      

พันธกิจ

 1. จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ให้กับผู้เรียนและประชาชนทั่วไปได้รับโอกาสทางการศึกษา ในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ)การศึกษาต่อเนื่อง (การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง) การศึกษาตามอัธยาศัย (การเรียนรู้ตลอดชีวิต) ที่ มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม พร้อมก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
 2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
 3. ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการศึกษา การวัดและประเมินผล ที่หลากหลาย และมาตรฐานสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้และบริบทของสถานศึกษา
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการสนับสนุนจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ  
 5. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตามความต้องการของประชาชนและชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ให้เป็นระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย เอื้อต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบา

เป้าประสงค์ 

 1. ผู้เรียนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดปทุมธานี ได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับที่มีคุณภาพ
 2. บุคลากรทุกประเภททุกระดับได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 3. หลักสูตรได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ พัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดและประเมินผลในรูปแบบที่หลากหลาย
 4. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัด ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน
 5. หน่วยงานและสถานศึกษา สามารถนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและประชาชน พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
 6. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

 • กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกช่วงวัย
 • กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 • กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้และทักษะในศตวรรษ ที่ 21
 • กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 • กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

Print

0 Share
We use cookies

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา บางส่วนมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของไซต์ ในขณะที่บางส่วนช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้และประสบการณ์ของผู้ใช้ (คุกกี้ติดตาม)

คุณสามารถตัดสินใจได้เองว่า ต้องการอนุญาตคุกกี้หรือไม่ โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของไซต์ได้