นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

 
 

นายอภิชาติ โชติแสงทอง

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

 

นางกัญญ์ณพัชร วิรุณพันธ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางฑัศดาพร ลองชัย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวนิสา ที่ดินดำ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

นางสาวศิวิลัย ดวงเงิน

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวเยาวลักษณ์ สิงหโคตร

นักวิชาการศึกษา

นายกันต์ ก้าวพัฒนกิจ

นักจัดการงานทั่วไป

 

นายนันทวัฒน์ พารณอิสรีย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอุมารินทร์ รอดสุขโข

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวณัฐสุภา สุทธา นักวิชาการศึกษา

นางสาวณัฐสุภา สุทธา

นักวิชาการศึกษา 

นางสาวศรสวรรค์ โชควิเศษชัยสิทธิ์

นักวิชาการพัสดุ

 

นางสาวสุทธิดา สุวรรณโรจน์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายอาคม อำพันเพ็ญโรจน์

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นายอนุรัตน์ พงษ์ไทย

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางสาวศิริลดา โมลาศน์

เจ้าพนักงานพัสดุ

 

นางวรรณา ปิยะพันธ์

พนักงานพิมพ์ 3

 

นางสาวนพรัตน์ อินทนิล

เจ้าพนักงานธุรการ

 
     
     

Print

We use cookies

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา บางส่วนมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของไซต์ ในขณะที่บางส่วนช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้และประสบการณ์ของผู้ใช้ (คุกกี้ติดตาม)

คุณสามารถตัดสินใจได้เองว่า ต้องการอนุญาตคุกกี้หรือไม่ โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของไซต์ได้