บุคลากร
 

นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ

ผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี

 
 

นายอภิชาติ โชติแสงทอง

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี

 
 

นางฑัศดาพร ลองชัย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 
 

นางสาวนิสา ที่ดินดำ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

นางสาวศิวิลัย ดวงเงิน

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวเยาวลักษณ์ สิงหโคตร

นักวิชาการศึกษา

นายกันต์ ก้าวพัฒนกิจ

นักจัดการงานทั่วไป

 

นายนันทวัฒน์ พารณอิสรีย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอุมารินทร์ รอดสุขโข

นักวิชาการศึกษา

 

นายสรุจภาคย์ เธียรมังคลาสิน

นายสรุจภาคย์ เธียรมังคลาสิน

นักวิชาการศึกษา 

นางสาวศิริลดา โมลาศน์

นักวิชาการพัสดุ

 

นางสาวสุทธิดา สุวรรณโรจน์

นักวิชาการเงินและบัญชี

อาคม อำพันเพ็ญโรจน์

นายอาคม อำพันเพ็ญโรจน์

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นางสาวมนทิยา รื่นสุข

นางสาวมนทิยา รื่นสุข

นักทรัพยากรบุคคล

 

นางสาววรางคณา ศรีตะโกเศศ

เจ้าพนักงานพัสดุ

 

นายพงษ์นรินทร์ จันทร์เทพ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 นางสาวกัญชพร ยิ้มใย

นางสาวกัญชพร ยิ้มใย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

นางสาวนพรัตน์ อินทนิล

เจ้าพนักงานธุรการ

     
     

Print

0 Share
We use cookies

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา บางส่วนมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของไซต์ ในขณะที่บางส่วนช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้และประสบการณ์ของผู้ใช้ (คุกกี้ติดตาม)

คุณสามารถตัดสินใจได้เองว่า ต้องการอนุญาตคุกกี้หรือไม่ โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของไซต์ได้