about us

วิสัยทัศน์ 

“สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทักษะในศตวรรษที่ 21”      

พันธกิจ

 1. จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ให้กับผู้เรียนและประชาชนทั่วไปได้รับโอกาสทางการศึกษา ในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ)การศึกษาต่อเนื่อง (การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง) การศึกษาตามอัธยาศัย (การเรียนรู้ตลอดชีวิต) ที่ มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม พร้อมก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
 2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
 3. ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการศึกษา การวัดและประเมินผล ที่หลากหลาย และมาตรฐานสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้และบริบทของสถานศึกษา
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการสนับสนุนจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ  
 5. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตามความต้องการของประชาชนและชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ให้เป็นระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย เอื้อต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบา

เป้าประสงค์ 

 1. ผู้เรียนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดปทุมธานี ได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับที่มีคุณภาพ
 2. บุคลากรทุกประเภททุกระดับได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 3. หลักสูตรได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ พัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดและประเมินผลในรูปแบบที่หลากหลาย
 4. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัด ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน
 5. หน่วยงานและสถานศึกษา สามารถนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและประชาชน พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
 6. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

 • กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกช่วงวัย
 • กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 • กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้และทักษะในศตวรรษ ที่ 21
 • กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 • กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

Print

Print

 

นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ

ผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี

 
 

นายอภิชาติ โชติแสงทอง

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี

 
 

นางฑัศดาพร ลองชัย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 
 

นางสาวนิสา ที่ดินดำ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

นางสาวศิวิลัย ดวงเงิน

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวเยาวลักษณ์ สิงหโคตร

นักวิชาการศึกษา

นายกันต์ ก้าวพัฒนกิจ

นักจัดการงานทั่วไป

 

นายนันทวัฒน์ พารณอิสรีย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอุมารินทร์ รอดสุขโข

นักวิชาการศึกษา

 

นายสรุจภาคย์ เธียรมังคลาสิน

นายสรุจภาคย์ เธียรมังคลาสิน

นักวิชาการศึกษา 

นางสาวศิริลดา โมลาศน์

นักวิชาการพัสดุ

 

นางสาวสุทธิดา สุวรรณโรจน์

นักวิชาการเงินและบัญชี

อาคม อำพันเพ็ญโรจน์

นายอาคม อำพันเพ็ญโรจน์

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นางสาวมนทิยา รื่นสุข

นางสาวมนทิยา รื่นสุข

นักทรัพยากรบุคคล

 

นางสาววรางคณา ศรีตะโกเศศ

เจ้าพนักงานพัสดุ

 

นายพงษ์นรินทร์ จันทร์เทพ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 นางสาวกัญชพร ยิ้มใย

นางสาวกัญชพร ยิ้มใย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

นางสาวนพรัตน์ อินทนิล

เจ้าพนักงานธุรการ

     
     

Print

   

 

   
    นายธนากร ดอนเหนือ    
    อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้    
         
   
นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล   ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์   นายเอกราช ชวีวัฒน์

 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

Print

Continue Reading

Print

We use cookies

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา บางส่วนมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของไซต์ ในขณะที่บางส่วนช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้และประสบการณ์ของผู้ใช้ (คุกกี้ติดตาม)

คุณสามารถตัดสินใจได้เองว่า ต้องการอนุญาตคุกกี้หรือไม่ โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของไซต์ได้