สารสนเทศ
 

คู่มือประกอบการทำงาน กศน. ในรูปแบบ PDF นี้ ได้รวบรวมมาจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน กศน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขอขอบคุณเจ้าของและผู้จัดทำเอกสารทุกเล่มมา ณ โอกาสนี้ครับ

ดาวน์โหลดคลิกที่ภาพปกหนังสือครับ

 
 
 
       
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
พ.ศ.2561-2580
ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับย่อ)
พ.ศ.2561-2580
Mind Map ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
พ.ศ.2561-2580

 
       
 
 
       
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
พ.ศ.2560-2664
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ.2560-2664
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
พ.ศ.2566-2570
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
พ.ศ.2566-2570
       
 
       
แผนการศึกษาชาติ
(ฉบับสมบูรณ์)
พ.ศ.2560-2579
แผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2560-2564
แผนยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ 2563 - 2565
แผนการขับเคลื่อน
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
สู่การปฏิบัต
       
 
       
นโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ 2562
นโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ 2563
นโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ 2564
นโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)
       
 
นโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ 2565
นโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ 2566
นโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ 2567
 
       
 
       
 
 
 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
พ.ศ.2561
แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษา
ของชาติสู่การปฏิบัติ
นวทางการนำมาตรฐานการศึกษา
ของชาติสู่การปฏิบัติ
บทเรียนจากต่างประเทศ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของรัชกาลที่ 10
       
 
       
       
   
 
 
 
แผนพัฒนา กศน.
พ.ศ.2560-2579
ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ.2561-2580
ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กศน.
   
       
       
 
 
 
นโยบายและจุดเน้น
การดำเนิงาน สำนักงาน กศน.
ปี 2560
นโยบายและจุดเน้น
การดำเนิงาน สำนักงาน กศน.
ปี 2561
นโยบายและจุดเน้น
การดำเนิงาน สำนักงาน กศน.
ปี 2562
นโยบายและจุดเน้น
การดำเนิงาน สำนักงาน กศน.
ปี 2563
       
 
 
 
 
นโยบายและจุดเน้น
การดำเนิงาน สำนักงาน กศน.
ปี 2564
นโยบายและจุดเน้น
การดำเนิงาน สำนักงาน กศน.
ปี 2565
นโยบายและจุดเน้น
การดำเนิงาน สำนักงาน กศน.
ปี 2566
 
       
       
 
 
 
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2560
ของสำนักงาน กศน.
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2561
ของสำนักงาน กศน.
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2562
ของสำนักงาน กศน.
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563
ของสำนักงาน กศน.
       
 
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564
ของสำนักงาน กศน.
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565
ของสำนักงาน กศน.
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2566
ของสำนักงาน กศน.
 
       
       
แนวทางการขับเคลื่อน
นโยบายส่งเสริมการอ่าน
พ.ศ.2561-2564
แนวทางการขับเคลื่อน
การดำเนินงาน สำนักงาน กศน.
(NFE-WOW)
12 ภารกิจเร่งด่วน
ที่ต้องจับต้องได้ภายใน 6 เดือน
ของท่านวรัท พฤกษาทวีกุล
เลขาธิการ กศน.
แนวทางการประเมิน
การดำเนินงานองค์กรนักศึกษา
       
แนวทางการดำเนินงานโครงการ
ภาษาต่างประเทศเพื่อ
การสื่อสารด้านอาชีพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แนวทางการปฏิบัติ
การสร้างเครือข่าย
ดิจิทัลชุมชนระดับตำบล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แนวทางการดำเนินงานโครงการ
ภาษาต่างประเทศเพื่อ
การสื่อสารด้านอาชีพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แนวทางการดำเนินงานโครงการ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
       
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง
แนวทางการดำเนินงาน
ของสำนักงาน กศน. ปี 2565
แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน
โครงการจิตอาสาของ
สำนักงาน กศน. ประจำปี 2565
แนวทางการดำเนินงาน
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ปีงบประมาณ 2566
แนวทางการดำเนินงานและรูปแบบ
การจัดทักษะชีวิต 4 มิติ
       
   
คู่มือแนวทางบูรณาการความร่วมมือ
การจัดอบรมหลักสูตร
การดูแลผู้สูงอายุ
ประจำปีงบประมาณ 2566
แนวทางการคัดเลือกเว็บไซต์
ห้องสมุดประชาชน
ปีงบประมาณ 2566
   
       
       
       
       
 
 
 
 
แบบฟอร์มเป้าหมายการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
กศน.กผ.03
แบบฟอร์มโครงการ
ของสำนักงาน กศน.
กศน.กผ.04
แบบฟอร์มโครงการ
ประกอบการจัดตั้งคำของบประมาณ
กศน.กผ.05
 
       
 
       
 
หลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการส่งเสริม
องค์กรคุณธรรม
คู่มือการประเมิน
ITA2021
 
       
 
       
 
 
 
คัมภีร์ กศน. 1
คัมภีร์ กศน. 2
คู่มือการเบิกจ่ายเงิน
ของหน่วยงานและสถานศึกษา
สังกัดสำนักงาน กศน.
คู่มือระบบการควบคุมการเงิน
ของหน่วยงานย่อย
สำหรับ กศน.อำเภอ/เขต
       
 
 
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
สังกัดสำนักงาน กศน.
ฉบับปรับปรุง 2561
นามสงเคราะห์
หน่วยงานสถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงาน กศน.
คู่มือการสรรหาและแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษา
กศน.อำเภอ/เขต
คู่มือหารจัดวางระบบและ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานย่อย
       
 
 
 
คู่มือการบริหารพนักงานราชการ
2555
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
กระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
กศน.อำเภอ/เขต
คู่มือการคัดเลือกคณะอนุกรรมการ
ภาคีเครือข่าย
       
 
 
 
คู่มือการจัดวางระบบและ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงาน กศน.
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา กศน.
สำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3
พ.ศ.2560 - 2564
นามสงเคราะห์
หน่วยงานสถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงาน กศน. (2)
แนะนำหน่วยงาน สำนักงาน กศน.
ภาษาอังกฤษ
       
 
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
การควบคุมพัสดุ
คู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน.
รับมือโควิด-19
แนวทางการนิเทศ
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง
แนวทางการนิเทศ
เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
       
 
 
 
 
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
ตัวอย่างการประเมินหลักสูตร
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
ตัวอย่างการประเมินโครงการ
คู่มือการบัญชีผ่านระบบ GFMIS
สำหรับหน่วยงานผู้เบิก
สังกัดสำนักงาน กศน.
คู่มือการใช้งานระบบทะเบียน
กำลังพลผู้ปฏิบัติงาน
ด้านยาเสพติด
       
       
 
 
 
 
คู่มือการสรรหาและคัดเลือก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คู่มือการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
คู่มือประเมิน ศรร.
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)
การเขียนหนังสือราชการ
ความรู้พื้นฐานในการเขียน
หนังสือราชการ
       
แนวทางการดำเนินงาน
อาสาสมัคร กศน.
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564
มาตรฐาน กศน.ตำบล
ปี 2565
มาตรฐาน กศน.ตำบล
ปี 2565 (ล่าสุด)
กันยายน 2565
คู่มือดำเนินการฝึกอบรม
ลูกเสือมัคคุเทศก์
       
คู่มือดำเนินโครงการ
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
คู่มือดำเนินการ
โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
คู่มือการดำเนินงาน
ความปลอดภัยในสถานศึกษา
คู่มือการดำเนินงาน
ลูกเสือ กศน.
       
 
นามสงเคราะห์สำนักงาน กศน.
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565
มาตรฐานห้องสมุดประชาชน
สำนักงาน กศน.

แนวทางการดำเนินงาน
ความปลอดภัยในสถานศึกษา
สำนักงาน กศน.
 
       
 
       
กฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.2561
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562
แนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
แนวทางการจัดทำรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา
       
   
การจัดระบบและบริหารสารสนเทศ
ภายในของสถานศึกษา
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
โดยต้นสังกัด กศน.
(ตามมาตรฐาน กศน. พ.ศ.2562)
   
       
 
       
 
แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกภายใต้สถานการณ์
COVID-19 ของ กศน.
Infographic
แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกภายใต้สถานการณ์
COVID-19 ของ สมศ.
แนวทางการประเมินของ สมศ.
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
 
       
เกณฑ์การประเมินของ สมศ.
การศึกษาปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
เครือมือการประเมินของ สมศ.
การศึกษาปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
แนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ถาม-ตอบ การเตรียมความพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอก
จาก สมศ.
       
 
       
 
 
 
หลักสูตร กศ.นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตร กศ.นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ระดับประถมศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตร กศ.นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตร กศ.นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
       
 
 
 
สาระการเรียนรู้
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554
หลักสูตร กศน. พ.ศ.2551
หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานทำ ชุด 1
พ.ศ.2555
หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานทำ ชุด 2
พ.ศ.2555
หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล
DIGITAL LITERACY CURRICULUM
       
 
 
 
หลักสูตรสอนชุมชนเปิดร้านค้า
ออนไลน์
คู่มือ แนวทางการอบรมดูแลผู้สูงอายุ
หลักสูตร 70 ชม.
คู่มือ แนวทางการอบรมดูแลผู้สูงอายุ
หลักสูตร 420 ชม.
หลักสูตรการรู้หนังสือไทย
พ.ศ.2557
       
 
 
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2562
สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
ปีงบประมาณ 2561
ของ ศฝช.วัดญาณฯ จ.ชลบุรี
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
ปีงบประมาณ 2562
ของ ศฝช.วัดญาณฯ จ.ชลบุรี
หลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพ
Re-skill และ Up-skill
เล่มที่ 1
       
 
       
 
 
 
คู่มือการดำเนินงาน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551 ปรับปรุง 2555
แนวทางการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
คู่มือการดำเนินงาน
เทียบระดับการศึกษา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559
คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับ
การจัดการศึกษาให้แก่บุคคล
ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
       
 
 
 
แนวทางการเทียบโอน
กิจกรรม กพช.
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
คู่มือในการปฏิบัติงาน
สำหรับครูผู้สอนคนพิการ
แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของ อสม.
       
 
 
 
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ
คู่มือการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
การรู้หนังสือไทย
โดย สถานบัน กศน.ภาคเหนือ
หนังสือเรียนการรู้หนังสือไทย
ฉบับปี พ.ศ.2557
คู่มือการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดยใช้ชุดการสอนแบบ
ศูนย์การเรียน
       
 
 
 
คู่มือการจัดการเรียนรู้การพัฒนา
การแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาของ กศน.จ.ลำพูน
แนวทางการเทียบโอน
ผลการเรียน
ฉบับปี พ.ศ.2553
คู่มือการดำเนินงาน
องค์กรนักศึกษา กศน.
เครื่อมือประเมินระดับ
การรู้หนังสือไทย
(เอกสารวิชาการ 4/2562)
       
 
 
 
แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชน
อ่านออกเขียนได้
(เอกสารวิชาการ 2/2562)
คู่มือการดำเนินงาน
อาสายุวกาชาด
ในสถานศึกษา กศน.
คู่มือการทำงานของระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
คู่มืออบรมครู กศน.ในหน่วยทหาร
หลักสูตร กศน.2551
       
 
 
 
คู่มือการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
กศน.2551 ในสถานพินิจ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนรู้
หลักสูตร ปวช.
สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ
เอกสารการศึกษา
ฉบับภาษาอังกฤษ
คู่มือการสร้างแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลักสูตร กศน. พ.ศ.2551
 
       
 
 
 
คู่มือการดำเนินงานการประเมิน
เทียบระดับการศึกษา มิติความรู้
ความคิด ฉบับปรับปุรง พ.ศ. 2555
คู่มือการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.
คู่มือการดำเนินงานการจัดการศึกษา
หลักสูตร กศน.2551
ในหน่วยทหาร
คู่มือดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลักสูตร กศน. 2551
       
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
จากความรู้และประสบการณ์
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
จากความรู้และประสบการณ์
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
หลักสูตร 2544
เข้าสู่หลักสูตร 2551
คู่มือการดำเนินงาน
หลักสูตร กศน. 2551
ภาษาอังกฤษ English program
       
 
       
 
คู่มือแนวทาง
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561
คู่มือแนวทาง
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559
คู่มือการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมประชาชน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559
แนวทางการส่งเสริมการดูแล
สุขภาวะและสุขอนามัย
ของประชาชน ในชุมชน
       
   
 
 
 
สื่อการเรียนรู้การส่งเสริมการดูแล
สุขภาวะและสุขอนามัย
ของประชาชน ในชุมชน
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
   
       
 
       
 
 
 
คู่มือการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชน
โดยสถาบัน กศน.ภาคเหนือ
แนวทางการดำเนินงาน
บ้านหนังสือชุมชน
42 นวัตกรรม
สร้างสรรค์การเรียนรู้
60 พรรษา 60 นวัตกรรม
ส่งเสริมการอ่านสู่วิธีการ
ปฏิบัติที่เป้นเลิศ
       
       
   
 
 
 
คู่มือการใช้งานระบบเชื่อมโยง
แหล่งเรียนรู้
สำนักงาน กศน.
คู่มือการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
ห้องสมุดประชาชน
   
       
 
       
 
 
 
การทำวิจัยเชิงคุณภาพ
สำหรับครู กศน.
โดย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
คู่มือการทำวิจัย
ปฏิบัติการในชุมชน
โดย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
คู่มือการทำวิจัยอย่างง่าย
สำหรับครู กศน.
โดย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
คู่มือ "การตัดต่อวีดิทัศน์ด้วย
Camtasia Studio" ฉบับเป็นเร็ว
โดย สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
       
 
 
 
แนวทางการดำเนินงาน
ศรข.ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง
โดย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
ร่วมเรียนรู้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงฯ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กศน.)
คู่มือการวางแผนจุลภาค
สำหรับครู กศน.ตำบล
คู่มือการพัฒนาหลักสูตร
สำหรับครู กศน. ปรับปรุงครั้งที่ 2
โดย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
       
       
       
       
 
เข้าสู่เว็บไซต์หน้าหลัก Lertchaimaster.com
 

Print

หนังสือเรียน กศน. รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกบังคับ ฉบับ E - book

(หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) จากกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน กศน.)

 

Print

Print

ระบบสารสนเทศ

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี

   

 

Print

We use cookies

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา บางส่วนมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของไซต์ ในขณะที่บางส่วนช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้และประสบการณ์ของผู้ใช้ (คุกกี้ติดตาม)

คุณสามารถตัดสินใจได้เองว่า ต้องการอนุญาตคุกกี้หรือไม่ โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของไซต์ได้