ข้อมูลสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 มีคะแนนเฉลี่ย 43.66 สูงกว่าเกณฑ์ค่าเป้าหมายขั้นสูง 3.12 เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการนำมาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป และสถานศึกษาในสังกัดมีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 ระดับดังนี้
1. เกณฑ์ค่าเป้าหมายขั้นสูง มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับ 40.54 ได้แก่ กศน.อำเภอทุกอำเภอ
2. เกณฑ์ค่าเป้าหมายมาตรฐาน มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับ 39.91 ได้แก่ ไม่มี กศน.อำเภอที่มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์นี้
3. เกณฑ์ค่าเป้าหมายขั้นต้น มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับ 39.28 ได้แก่ ไม่มี กศน.อำเภอที่มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์นี้
4. ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 39.28 ได้แก่ ไม่มี กศน.อำเภอที่มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์นี้

จากตารางการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน  (N-NET) ครั้งที่ 2/65 และ  ครั้งที่ 1/65  รายอำเภอ ดังนี้  ครั้งที่ 2 /65  ระดับประถมศึกษา กศน.อำเภอหนองเสือ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  คิดเป็น  69.43 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.อำเภอสามโคก มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคิดเป็น  50.00  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.อำเภอธัญบุรี  มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  คิดเป็น  39.60  และกศน.อำเภอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเมื่อเทียบจากคะแนนเฉลี่ยครั้งที่ 2/2565  และครั้งที่ 1 /2565  ได้แก่ กศน.อำเภอหนองเสือ คิดเป็นร้อยละ 6.21 กศน.อำเภอลำลูกกา คิดเป็นร้อยละ 1.31 กศน.อำเภอลาดหลุมแก้ว คิดเป็นร้อยละ 1.25 กศน.อำเภอธัญบุรี คิดเป็นร้อยละ -0.93 กศน.อำเภอสามโคก คิดเป็นร้อยละ -0.75 กศน.อำเภอคลองหลวง คิดเป็นร้อยละ -1.48  และกศน.อำเภอเมืองปทุมธานี  คิดเป็นร้อยละ -1.51  ตามลำดับ 

Print

0 Share
We use cookies

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา บางส่วนมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของไซต์ ในขณะที่บางส่วนช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้และประสบการณ์ของผู้ใช้ (คุกกี้ติดตาม)

คุณสามารถตัดสินใจได้เองว่า ต้องการอนุญาตคุกกี้หรือไม่ โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของไซต์ได้