ภาพกิจกรรม

 

 

เข้าสู่ระบบ

 

เข้าระบบด้วยรหัสสถานศึกษา
เข้าระบบด้วยรหัสสถานศึกษา

 

Print

 ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม  ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

14. 30 พฤษภาคม 2567 พิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Google Classroom ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอลำลูกกา 

13. 30 พฤษภาคม 2567 โครงการให้ความรู้และป้องกันการกระทำความผิดในเด็กและเยาวชน (รู้ก่อนผิด คิดก่อนหลงทาง)

12. 29 พฤษภาคม 2567 ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

11. 28 พฤษภาคม 2567 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม

10. 24 พฤษภาคม 2567 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 

9. 23 พฤษภาคม 2567 ศึกษาดูงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรสาคร

8. 20 พฤษภาคม 2567 ประชุมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร

7. 16 - 17 พฤษภาคม 2567 การประชุมจัดทำ Test blueprint ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 รายวิชาเลือกเสรี

6. 16 พฤษภาคม 2567 การประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ) ครั้งที่ 3

5. 14 พฤษภาคม 2567 ให้การต้อนรับผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสำหรับปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

4. 14 พฤษภาคม 2567 ประชุมผู้บริหารเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและแนวทางการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้

3. 14 พฤษภาคม 2567 ลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองปทุมธานี เพื่อตรวจเยี่ยม และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงภูมิทัศน์

2. 2 พฤษภาคม 2567 ประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรเกี่ยวข้อง ประจำเดือน พฤษภาคม (ครั้งที่ 5/2567) 

1. 1 พฤษภาคม 2567 ประชุมบุคลากร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรม  ประจำเดือนเมษายน 2567

14. 29 เมษายน 2567 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน

13. 29 เมษายน 2567 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2567

12. 29 เมษายน 2567 ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนเมษายน 2567

11. 25 เมษายน 2567 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

10. 24 - 26 เมษายน 2567 โครงการเสริมประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ในระบบ New GFMIS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

9. 23 - 24 เมษายน 2567 โครงการพัฒนาบุคลากรการสืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

8. 19 - 21 เมษายน 2567 เป็นวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ไตรมาส 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์ 

7. 19 เมษายน 2567 ให้การต้อนรับสกร.จังหวัดลำพูน

6. 11 เมษายน 2567 วิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานและการดำเนินชีวิต

5. 9 เมษายน 2567 โครงการ “ข้าวแช่แก้ร้อน แต่งมอญวิถีปทุม” ประเพณีสงกรานต์จังหวัดปทุมธานี

4. 9 เมษายน 2567 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

3. 3-5 เมษายน 2567 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

2. 2 เมษายน 2567 วันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1. 1 เมษายน 2567 ประชุมบุคลากรจ้างเหมาบริการ ไตรมาส 3 - 4 

ภาพกิจกรรม  ประจำเดือนมีนาคม 2567

14. 22 มีนาคม 2567 โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ

13. 21 มีนาคม 2567 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2

12. 21 มีนาคม 2567 ประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2567 

11. 19 - 20 มีนาคม 2567 โครงการดิจิทัลชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567

10. 19 - 20 มีนาคม 2567 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนโครงการ การประเมินโครงการ และการจัดทำสรุปโครงการ

9. 17 มีนาคม 2567 พิธีปิดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (แข่งขันทักษะวิชาการ) และมอบเกียรติบัตรการประกวดโครงงานให้กับนักศึกษา ที่ชนะเลิศ

8. 14 มีนาคม 2567 พิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (แข่งขันทักษะวิชาการ) และมอบเกียรติบัตรการประกวดโครงงานให้กับนักศึกษา ที่ชนะเลิศ

7. 13 มีนาคม 2567 พิธีลงนามระหว่างระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

6. 12 มีนาคม 2567 การคัดเลิอกผลิตภัณฑ์ชุมชน ระดับจังหวัด พ.ศ. 2567

5. 11 มีนาคม 2567 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นที่ 13

4. 7 มีนาคม 2567 ประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ชุดที่ 5 

3. 5 มีนาคม 2567 ประชุมวางแผนการจัดทำหลักสูตรและดำเนินการอบรมประชากรกลุ่มเปราะบางที่เกี่ยวข้องกับสนามกอล์ฟ RSU Vista Golf Course

2. 5 มีนาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. 2 - 3 มีนาคม 2567 นิเทศสนามสอบปลายภาค 2/66

ภาพกิจกรรม  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

8. 29 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมผู้บริหารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

7. 22 กุมภาพันธ์ 2567 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักศึกษา บริษัทอาร์เอสยู วิสต้า กอล์ฟคอร์ส จำกัด 

6. 21 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สกร.อำเภอหนองเสือ

5. 20 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีเปิดโครงการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

4. 20 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเพื่อหารือปัญหา อุปสรรค และแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

3. 13 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2. 4 กุมภาพันธ์ 2567  นิเทศ การสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 N-NET

1. 2 กุมภาพันธ์ 2567 การประชุมกลั่นกรองการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และแผนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ภาพกิจกรรม  ประจำเดือนมกราคม 2567

19. 31 มกราคม 2567 การประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการจัดทำข้อมูลปริมาณงานเพื่อประกอบการจัดทำแผนอัตรากำลังของกรมส่งเสริมการเรียนรู้

18. 31 มกราคม 2567 การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2567

17. 30 มกราคม 2567 บันทึกเทปร่วมพูดคุย ในช่วง “สกร.Show พราว” ประเด็น “การส่งเสริมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง สกร.จังหวัดปทุมธานี”

16. 29 - 30 มกราคม 2567 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567

15. 29 มกราคม 2567 โครงการอบรมจัดทำระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่านระบบออนไลน์

14. 25 - 26 มกราคม 2567 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือและวางระบบการเบิกจ่ายของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี และสถานศึกษาในสังกัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

13. 23 - 24 มกราคม 2567 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำกรอบการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2567

12. 22 มกราคม 2567 การประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

11. 19 มกราคม 2567 ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และผู้ตรวจราชการ ศธ

10. 16 - 18 มกราคม 2567 ศึกษาดูงานสกร.จังหวัดขอนแก่น และ สกร.หนองบัวลำภู

9. 16 มกราคม 2567 งานวันครู ครั้งที่ 68 

8. 15 - 19 มกราคม 2567 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือและบรรณาธิการข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 รายวิชาเลือกเสรี

7. 12 มกราคม 2567 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และกิจกรรมจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2567

6. 9 - 11 มกราคม 2567 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองสำหรับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

5. 10 มกราคม 2567 การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

4. 5 มกราคม 2567 ลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ตำบลบึงบอน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองเสือ

3. 4 มกราคม 2567 การประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)

2. 4 มกราคม 2567 ไหว้สักการะ และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในบริเวณสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567

1. 3 มกราคม 2567 รับมอบหนังสือบริจาคจากบริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด

ภาพกิจกรรม  ประจำเดือนธันวาคม 2566

13. 26 ธันวาคม 2566 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

12. 25 ธันวาคม 2566 กิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ 

11. 25 - 26 ธันวาคม 2566 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 

10. 24 ธันวาคม 2566 จัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ Soft Power 

9. 22 ธันวาคม 2566 ประชุมบุคลากร สกร.จังหวัดปทุมธานี

8. 18 - 21 ธันวาคม 2566 โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่น 16 ระยะที่ 3

7. 12 - 15 ธันวาคม 2566 โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่น 16 ระยะที่ 2

6. 6 -8 ธันวาคม 2566 โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่น 16 ระยะที่ 1

5. 7 ธันวาคม 2566 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูออกแบบห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom

4. 5 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

3. 4 ธันวาคม 2566 อบรมระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง 2 รอบ

2. 4 ธันวาคม 2566 โครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทำสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

1. 3 ธันวาคม 2566 กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช 

ภาพกิจกรรม  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

25. 28 พฤศจิกายน 2566 ประชุมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 

24. 28 พฤศจิกายน 2566 โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

23. 28 พฤศจิกายน 2566 โครงการพัฒนาบุคลากรในการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

22. 24 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

21. 23 พฤศจิกายน 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการดำเนินงานหลักสูตรนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 

20. 22 พฤศจิกายน 2566 เข้ารับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางการจัดการศึกษาให้กับผู้พลาดโอกาสทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริษัทอาร์เอสยู วิสต้า กอล์ฟคอร์ส จำกัด 

19. 21 พฤศจิกายน 2566 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

18. 21 พฤศจิกายน 2566 ประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี 

17. 17 พฤศจิกายน 2566 ประชุมชี้แจงจุดเน้นการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

16. 15 พฤศจิกายน 2566 ประชุมตรวจสอบบัญชี 

15. 15 พฤศจิกายน 2566 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สกร.อำเภอหนองเสือ

14. 15 พฤศจิกายน 2566 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สกร.อำเภอคลองหลวง

13. 14 พฤศจิกายน 2566 ประชุมข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี

12. 14 พฤศจิกายน 2566 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี พ.ศ 2566 

11. 13 พฤศจิกายน 2566  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สกร.อำเภอลำลูกกา

10. 10 พฤศจิกายน 2566 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”อำเภอธัญบุรี 

9. 9 พฤศจิกายน 2566 เข้ากราบนมัสการเพื่อขอพรจาก หลวงพ่อ พระมหาถาวร ถิรจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดบางหลวง

8. 9 พฤศจิกายน 2566  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชนจังหวัดปทุมธานี 

7. 7 พฤศจิกายน 2566 ประชุมชี้แจงในการปฏิบัติงานของจ้างเหมาบริการเพื่อสร้างความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพของจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

6. 7 พฤศจิกายน 2566 ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี และ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมธารัถย์

5. 6 พฤศจิกายน 2566 ประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแห่งชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)

4. 2 - 3 พฤศจิกายน 2566 โครงการพัฒนาบุคลากรออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย 

3. 1 พฤศจิกายน 2566 กราบนมัสการเพื่อขอพรจาก พระครู ดร.สุนทร คุณธาดา หรือ หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หอย

2. 1 พฤศจิกายน 2566 เข้าพบนายสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Protection Network : มูลนิธิ LPN)

1. 1 พฤศจิกายน 2566  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และสอบถามปัญหาและอุปสรรค ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอลาดหลุมแก้ว

ภาพกิจกรรม  ประจำเดือนตุลาคม 2566

13. 26 ตุลาคม 2566 ทำบุญพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน ศกร.ตำบลคูคต 

12. 25-26 ตุลาคม 2566 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

11. 25 ตุลาคม 2566 เข้าคารวะ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

10. 25 ตุลาคม 2566 ประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566

9. 24 ตุลาคม 2566 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

8. 23 ตุลาคม 2566 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

7. 13 ตุลาคม 2566 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และ พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

6. 12 ตุลาคม 2566 โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ วัดมูลจินดาราม

5. 9 ตุลาคม 2566 แสดงความยินดีกับนายพิษณุ พลธี

4. 9 ตุลาคม 2566 ประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานของจังหวัดปทุมธานี 

3. 9 - 11 ตุลาคม 2566 โครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน

2. 4 ตุลาคม 2566 ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ บุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหลวง

1. 3 ตุลาคม 2566 ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี


ภาพกิจกรรม  ประจำเดือนกันยายน 2566

18. 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566 สัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษา 

17. 29 กันยายน 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 และกฎหมายลำดับรองของกรมส่งเสริมการเรียนรู้

16. 28 กันยายน 2566 ร้อยดวงใจสายใยผูกผัน วันเกษียณ

15. 28 กันยายน 2566 ประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566

14. 28 กันยายน 2566 วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

13. 27 กันยายน 2566 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปราจีนบุรี

12. 25 - 26 กันยายน 2566 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา” สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี พุทธศักราช 2566

11. 19 - 20 กันยายน 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสรุปผลการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

10. 18 – 20 กันยายน 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ อาสาสมัคร กศน.

9. 19 กันยายน 2566 พิธีสวดพระอภิธรรม นายช่วงชัย เจ้าพิทักษ์วงษ์ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล สกร.อำเภอคลองหลวง

8. 16 - 17 กันยายน 2566 นิเทศสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2566 

7. 14 กันยายน 2566 ประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี มีความสุข"

6. 12 กันยายน 2566 ประชุมกรรมการสรรหาผู้แทนภาคีเครือข่ายในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี

5. 11 กันยายน 2566 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่และตำบลร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

4. 8 กันยายน 2566 ร่วมพิธีเฉลิมฉลอง “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2566

3. 7 กันยายน 2566 ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ระดับจังหวัด ประจำปี 2566

2. 4-8 กันยายน 2566 ร่วมประชุมปฏิบัติการปรับปรุงฐานข้อมูลคนพิการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการศึกษา 

1. 1 กันยายน 2566 การประเมินผลการดำเนินงานตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

ภาพกิจกรรม  ประจำเดือนสิงหาคม 2566

24. 30 สิงหาคม 2566 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

23. 28 สิงหาคม 2566 การประชุมชี้แจงการสรรหาผู้แทนภาคีเครือข่ายในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร/จังหวัด

22. 28 สิงหาคม 2566 การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัดด้านการศึกษาเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4

21. 28 - 29 สิงหาคม 2566 โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

20. 27 สิงหาคม 2566 นิเทศสนามสอบ N-NET 66

19. 25 สิงหาคม 2566 สาธิตและแสดงกิจกรรมผลิตภัณฑ์อาชีพ ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพ 

18. 25 สิงหาคม 2566 ประชุมชี้แจงสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET 66

17. 24 สิงหาคม 2566 พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2566

16. 22 สิงหาคม 2566 ประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี

15. 21 สิงหาคม 2566 ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี

14. 20 สิงหาคม 2566 นิเทศการสอบเทียบระดับ,นิเทศการสอน

13. 18 สิงหาคม 2566 ประชุมชี้แจงแนวทางสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

12. 18 สิงหาคม 2566 การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ public hearing เรื่องการกำกับดูแลการโฆษณาแอบแฝงในกิจการโทรทัศน์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

11. 17-19 สิงหาคม 2566 ร่วมอบรมครูผู้สอนและเครือข่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับบุคคลไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

10. 17 สิงหาคม 2566 สวดพระอภิธรรม คุณพ่อละม่อม แสงสิริวัฒน์ บิดาของ นายวีรยุทธ์ แสงสิริวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองปทุมธานี

9. 17 สิงหาคม 2566  ร่วมงานรำลึก 100 ปี อาคารวลัยอลงกรณ์ เปิดโลกการศึกษาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี (Open House)

8. 16 สิงหาคม 2566 ประชุมเพื่อติดตามและประเมินการดำเนินงานของอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

7. 15-16 สิงหาคม 2566 โครงการอบรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) สู่นวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนองค์กร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. 12 สิงหาคม 2566 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

5. 11 สิงหาคม 2566 โครงการดิจิทัลชุมชน ปีงบประมาณ 2566

4. 9 - 10 สิงหาคม 2566 ประชุมสรุปประชาพิจารณ์ สานพลังการเรียนรู้สู่ภูมิภาค "ภาคกลาง"

3. 6 - 8 สิงหาคม 2566 การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

2. 4 - 11 สิงหาคม 2566 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับผู้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบสวนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตร ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

1. 4 สิงหาคม 2566 การประชุมแนวทางการสรรหาผู้แทนภาคีเครือข่าย ในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ 

ภาพกิจกรรม  ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

15. 28 กรกฎาคม 2566  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

14. 26 กรกฎาคม 2566 สานพลังการเรียนรู้สู่ภูมิภาค "ภาคกลาง"

13. 24 กรกฎาคม 2566 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ

12. 23 กรกฎาคม 2566 ทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสร้างอาคารที่ทำการ สกร.อำเภอธัญบุรี

11. 18 กรกฎาคม 2566 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือและบรรณาธิการข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

10. 17 กรกฎาคม 2566 ประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด

9. 13 กรกฎาคม 2566 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านเพศวิถีศึกษา ทักษะชีวิตที่มีคุณภาพและมีระบบการดูแลและช่วยเหลือที่เหมาะสม ระดับจังหวัด

8. 11-12 กรกฎาคม 2566 ร่วมการอบรมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

7. 12 กรกฏาคม 2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้เว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

6. 11 กรกฎาคม 2566 ประชุมบุคลากร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3

5. 10 กรกฎาคม 2566 ฟังสวดอภิธรรม คุณแม่แย้ม รอดพล ผู้เป็นมารดาคุณครูไพบูลย์ รอดพล ครูอาสาสมัคร

4. 10 กรกฎาคม 2566 ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 – 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

3. 10 กรกฎาคม 2566 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ขนิษฐา โภคา

2. 7 กรกฏาคม 2566 ร่วมแสดงความเสียใจและเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรม คุณแม่ขนิษฐา โภคา

1. 6 - 7 กรกฏาคม 2566 ประชุมกลั่นกรองตรวจสอบ Test blueprint และข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วิชาเลือกเสรี

ภาพกิจกรรม  ประจำเดือนมิถุนายน 2566

17. 28 มิถุนายน 2566 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

16. 27 มิถุนายน 2566 ประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด 

15. 26 มิถุนายน 2566 การประชุมชี้แจงการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด/กทม. และสถานศึกษาขั้นตรงทุกแห่ง 

14. 23 มิถุนายน 2566 การประเมินคัดเลือกเว็บไซต์เว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนภายใต้เว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

13. 22 มิถุนายน 2566 การคัดเลือกองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอ/เขต ที่มีผลงานดำเนินงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

12. 22 มิถุนายน 2566 การคัดเลือกการประกวดคลิปวีดิทัศน์ “ภาษาเพื่ออาชีพ”

11. 21 มิถุนายน 2566 กิจกรรม 5 ส.

10. 20 มิถุนายน 2566 ลงพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอคลองหลวง อำเภอหนองเสือ และอำเภอลำลูกกา

9. 11 –16 มิถุนายน พ.ศ.2566 ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

8. 18 มิถุนายน 2566 แข่งขันทักษะวิชาการ

7. 16 มิถุนายน 2566 แข่งทักษะวิชาการด้าน ICT

6. 14 มิถุนายน 2566 Open House กรมส่งเสริมการเรียนรู้

5. 7 มิถุนายน 2566 โครงการฝึกอบรมพัฒนายกระดับอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. 3 มิถุนายน 2566 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

3. 2 มิถุนายน 2566 การประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

2. 1 มิถุนายน 2566 เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1. 1 มิถุนายน 2566 ประชุมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

ภาพกิจกรรม  ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

10. 25 พฤษภาคม 2566 ประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด

9. 25 พฤษภาคม 2566 พิธีเปิดป้ายสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี  ณ สำนักงาน สกร.จังหวัดปทุมธานี

8. 23 พฤษภาคม 2566 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวางแผนและพัฒนาการดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี และตรวจสอบภายใน ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำพูน

7. 23 พฤษภาคม 2566 การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดทำสื่อการสอนเสริมสร้างความรู้เท่าทันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน

6. 16 - 19 พฤษภาคม 2566 ปฏิบัติธรรมตามโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 13

5. 8 - 9 พฤษภาคม 2566 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน คัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยมพลัส ระดับสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำปี 2566

4. 12 พฤษภาคม 2566 การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. 11 พฤษภาคม 2566 ประชุมการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. 9 พฤษภาคม 2566 “Big Day โค้งสุดท้าย รณรงค์การเลือกตั้ง” สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี

1. 1 พฤษภาคม 2566 เข้าร่วมโครงการอบรมแนวปฏิบัติในการตรวจสอบ รายงานการเงิน ทรัพย์สิน งบประมาณก่อนยกฐานะเป็นหน่วยงานระดับกรม

ภาพกิจกรรม  ประจำเดือนเมษายน 2566

19. 24-27 เมษายน 2566 ศึกษาดูงานในการบริหารจัดการภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) รุ่นที่ 13

18. 28 เมษายน 2566 เข้าพบนายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย

17. 28 เมษายน 2566 แสดงความยินดีกับนายวุฒิพล ทับธานี รองเลขาธิการ กศน. เนื่องในโอกาสที่ได้เข้ารับตำแหน่ง รองเลขาธิการ กศน. 

16. 26 เมษายน 2566 จัดสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

15. 25 เมษายน 2566 การประชุมเตรียมความพร้อมในการสำรวจสนามสอบ การสอบ N-NET ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

14. 25-27 เมษายน 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านแผนงาน งบประมาณ และการติดตามผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

13. 24 เมษายน 2566 การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลนักศึกษาของสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

12 . 21 เมษายน 2566 ประชุมโครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 

11. 19 เมษายน 2566 ประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2566

10. 18 เมษายน 2566 ประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

9. 6 เมษายน 2566 วางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี

8. 5 เมษายน 2566 ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม พลัส ระดับจังหวัด กศน.ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี 

7. 3-5 เมษายน 2566 นำเสนอ IS และกิจกรรมนักบริหารที่ยึดมั่นในมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และระบบคุณธรรม

6. 4 เมษายน 2566 ดำเนินการประเมิน กศน.ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ และกศน.ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

5. 3 เมษายน 2566 ดำเนินการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม พลัส ระดับจังหวัด กศน.ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี และกศน.ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

4. 3 เมษายน 2566 รับรายงานตัวบุคลากร ซึ่งได้รับการคัดเลือกและเลือกสรรให้บรรจุแต่งตั้งในตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน. และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

3. 2 เมษายน 2566 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล “CSR BANGKADI CUP” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

2. 2 เมษายน 2566 ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

1. 2 เมษายน 2566 เข้าร่วมการประชุมนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา กศน.

ภาพกิจกรรม  ประจำเดือนมีนาคม 2566

44. วันที่ 26 - 31 มีนาคม 2566 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ รุ่นที่ 949 ภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) รุ่นที่ 13

43. วันที่ 28-30 มีนาคม 2566  การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ของ กศน.อำเภอสามโคก

42. 30 มีนาคม 2566 ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ที่ กศน.อำเภอหนองเสือ

41. 30 มีนาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปทุมธานี (ศอ.ปส.จ.ปท.) ครั้งที่5/2566

40. 30 มีนาคม 2566 ประชุมสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการศึกษา ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและปริมณฑล และกรุงเทพมหานคร ในช่วงปี พ.ศ.2566-2570

39. 29 มีนาคม 2566 ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งได้เดินทางมาให้คำแนะนำ และประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อของนักศึกษา กศน. ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

38. 29 มีนาคม 2566 ประชุมชี้แจงนโยบาย การตรวจราชการ และการจัดทำรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย ศธ.

37. 28 มีนาคม 2566 ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ที่ กศน.อำเภอลาดหลุมแก้ว

36. 27 มีนาคม 2566 ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ที่ กศน.อำเภอธัญบุรี

35. 27 มีนาคม 2566 เข้าร่วมพิธีเปิดงานแถลงผลงานการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษาและแรงงานทุกระดับ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงแรงงาน “ศึกษาธิการ - แรงงาน ร่วมใจ สู่ไทยมีงานทำ”

34. 26 มีนาคม 2566 นิเทศ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ คณะทำงานจัดแสดงผลงานในพิธีเปิดงานแถลงผลงานการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษาและแรงงานทุกระดับ

33. 25 มีนาคม 2566 ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ที่ กศน.อำเภอคลองหลวง

32. 25 มีนาคม 2566 พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารของนักบริหาร/ผู้นำ ตามโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง

31. 24 มีนาคม 2566 เข้าร่วมการฝึกทักษะการสื่อสาร (Storytelling) สำหรับนักบริหาร นำเสนอการจัดทำ GP ครั้งที่ 1

30. 24 มีนาคม 2566  ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

29. 23 มีนาคม 2566  ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่ กศน.อำเภอสามโคก 

28. 23 มีนาคม 2566 เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) รุ่นที่ 13

27. 22 มีนาคม 2566  เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลนักศึกษาของสำนักงาน กศน. รุ่นที่ 1

26. 22 มีนาคม 2566 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อชี้แจงการจัดแสดงนิทรรศการในงานแถลงผลงานการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำ

25. 22 มีนาคม 2566 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา กศน. 

24. 21 มีนาคม 2566 ให้การต้อนรับนายชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ ซึ่งมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลำลูกกา 

23. 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติ  กศน.อำเภอลำลูกกา

22. 21 มีนาคม 2566 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นนทบุรี 

21. 21 มีนาคม 2566 เข้าร่วมการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร

20. 20 มีนาคม 2566 ร่วมแสดงความเสียใจกับ นายวสันต์ สุวภิญโญภาค บุคคลากรในสังกัด ที่ได้สูญเสีย คุณพ่อหั่งจือ แซ่เล้า ที่จากไปอย่างสงบ

19. 20 มีนาคม 2566 บุคลากรใน สำนัก กศน.จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วม การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เรื่อง การจัดทำวีดิทัศน์

18. 20 มีนาคม 2566 การประเมิน ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์ (ภาค ค.) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

17. 17 - 19 การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566 

16. 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ที่ กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี

15. 13 - 15 มีนาคม 2566 ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ของ กศน.อำเภอธัญบุรี ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2565

14. 15 มีนาคม 2566 ต้อนรับและแสดงความยินดีในการเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ

13. 14 มีนาคม 2566 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

12. 14 มีนาคม 2566 กำหนดขอบเขตการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนจังหวัดปทุมธานี กับผู้รับเหมาที่ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชนจังหวัดปทุมธานี

11. 11 มีนาคม 2566 ดำเนินการจัดสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งครูอาสาสมัคร กศน. และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

10. 10 มีนาคม 2566 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 / 2566

9. 9 มีนาคม 2566 พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

8. 9 มีนาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการสกสค.จังหวัดปทุมธานี  ครั้งที่ 1/2566

7. 8 มีนาคม 2566 ประชุมออนไลน์ เตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ระดับประเทศ 

6. 7 มีนาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

5. 7 มีนาคม 2566 ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

4. 4 - 5 มีนาคม 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/65

3. 4 มีนาคม 2566 เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน.ครบรอบ 15 ปี 4 มีนาคม 2566

2. 2 มีนาคม 2566 กิจกรรมรับ - ส่ง ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/65

1. 1 - 2 มีนาคม 2566 นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการประเมินสมรรถนะทางการบริหารและการประเมินบุคลิกภาพผู้นำ โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 13

ภาพกิจกรรม  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

22. 28 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

21. 27 กุมภาพันธ์ 2566 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

20. 27 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี 

19. 26 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีเปิดโครงการพัฒนาความสามารถผู้เรียน “การแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์และทักษะวิชาการ” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

18. 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบการควบคุมภายในและการบริหารงานของ สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

17. 22 กุมภาพันธ์ 2566 ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด กศน.อำเภอลาดหลุมแก้ว

16. 21 กุมภาพันธ์ 2566 การดำเนินงานวางแผนระบบการเงินและบัญชีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานการเงินและบัญชี ของสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

15. 21 กุมภาพันธ์ 2566 การประชุมการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566

14. 16 กุมภาพันธ์ 2566 พิจารณาขอบเขตงาน (TOR)และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจัดจ้างดำเนินการพิธีเปิด-ปิด โครงการมหกรรมกีฬา "กศน.เกมส์ 2566"

13. 15 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม นายอติพร แก้วชาติ สามีของนางสาวจุรีรัตน์ ผลงาม ครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอสามโคก

12. 14 กุมภาพันธ์ 2566 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ให้กำลัง สอบถามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ของ กศน.อำเภอลำลูกกา

11. 14 กุมภาพันธ์ 2566 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ให้กำลัง สอบถามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ของ กศน.อำเภอหนองเสือ และห้องสมุดประชาชน อำเภอหนองเสือ

10. 14 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมกิจกรรมตลาดนัดเกษตรธรรมชาติ ณ แปลงสาธิตเกษตรธรรมชาติ กศน.อำเภอหนองเสือ

9. 13 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมหารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงาน

8. 12 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ระดับภาคกลาง

7. 9 กุมภาพันธ์ 2566 ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาสมทบทุนต่อเติมอาคารเรียน กศน.ตำบลคูคต

6. 8 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการดำเนินงานสืบสาน กศน. ต่อยอดงานใหม่ เพื่อประชาชนทุกช่วงวัย ได้รับโอกาสการเรียนรู้กับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้

5. 7 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

4. 6 กุมภาพันธ์ 2566 กราบนมัสการเพื่อขอพรจากพระเดชพระคุณพระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์

3. 5 กุมภาพันธ์ 2566 ลงพื้นที่นิเทศสนามสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2565

2. 3 กุมภาพันธ์ 2566 ลงพื้นที่ กศน.อำเภอสามโคก เพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน

1. 1 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาพกิจกรรม  ประจำเดือนมกราคม 2566

16. 30 - 31 มกราคม 2566 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

15. 25 มกราคม 2566 ลงพื้นที่เยี่ยมชม ติดตามการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน กศน. สู่การปฏิบัติ

14. 24 มกราคม 2566 สำรวจความพร้อมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา "กศน.เกมส์ 2566"

13. 23 มกราคม 2566 รับรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป 

12. 21 - 22 มกราคม 2566 กีฬา กศน.เกมส์  "กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา 2566"

11. 19 มกราคม 2566 กราบนมัสการ เพื่อขอพรจากพระเดชพระคุณ พระราชสุทธิธรรมาจารย์ (สำอาง ตานทินฺโน) เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

10. 18 มกราคม 2566 เตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ ภาคกลาง ครั้งที่ 6” ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยระบบ Google Meet

9. 18 มกราคม 2566 ประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี

8. 17 มกราคม 2566 ประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

7. 17 มกราคม 2566 ไหว้สักการะศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี

6. 16 มกราคม 2566 งานวันครูครั้งที่ 67พ.ศ.2566 จังหวัดปทุมธานี

5. 12 มกราคม พ.ศ.2566 สำรวจความพร้อมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา"กศน.เกมส์ 2566"

4. 10 มกราคม พ.ศ.2566 สวัสดีปีใหม่ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

3. 9 มกราคม 2566 ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา"กศน.เกมส์ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา 2566"

2. 9 มกราคม 2566 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนผังข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์และการสร้างข้อสอบวัดผลและประเมินผลรายวิชาเลือกเสรี ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2566

1. 6 มกราคม 2566 ต้อนรับนายณัฐพงษ์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี


 ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนธันวาคม 2565

13. 27 ธันวาคม 2565 สวัสดีปีใหม่ 2566 สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

12. 27 ธันวาคม 2565 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อขอพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

11. 26 ธันวาคม 2565 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

10. 22 ธันวาคม 2565 ประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

9. 22 ธันวาคม 2565 วางพานพุ่มดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

8. 20 ธันวาคม 2565 รับมอบรองเท้าจากบริษัท ผลธัญญะ จำกัด(มหาชน)

7. 18 ธันวาคม 2565 กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล"แก้วเจ้าจอมเกมส์"

6. 16 ธันวาคม 2565 ประชุมวางแผนดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬา กศน.เกมส์ 2566

5. 15 ธันวาคม 2565 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

4. 14 ธันวาคม 2565 การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ประจำปี 2566

3. 8 ธันวาคม 2565 ประชุมบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

2. 7 ธันวาคม 2565 ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566

1. 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤศิจิกายน 2565

10. 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

9. 29 พฤศจิกายน 2565 โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ของครูผู้สอนสำหรับการจัดการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566

8. 25 พฤศจิกายน 2565 ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 1/2565

7. 22 พฤศจิกายน 2565 ประชุมการดำเนินงานอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/65

6. 21 พฤศจิกายน 2565 การประชุมจัดทำค่าเป้าหมายของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

5. 14 พฤศจิกายน 2565 ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565

4. 11 พฤศจิกายน 2565 ประชุม ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

3. 8 พฤศจิกายน 2565 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการสอบ N-NET ครั้งที่ 2/65

2. 7 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมส่งมอบน้ำใจ จากสำนักงาน กศน.จังหวัดตราด สู่ . . . ชาวปทุมธานี

1. 1 พฤศจิกายน 2565 กศน.จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนตุลาคม 2565

6. 26 ตุลาคม 2565 กิจกรรม "White Zoe สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด"

5. 23 ตุลาคม 2565 วางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

4. 13 ตุลาคม 2565 ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

3. 17 ตุลาคม 2565 ศึกษาดูงานสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

2. 11 ตุลาคม 2565 ประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

1. 3 ตุลาคม 2565 รับรายงานตัวพนักงานราชการ


ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกันยายน 2565

7. 20 กันยายน 2565 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

6. 17-18 กันยายน 2565 ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะกรรมการสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1/65

5. 16 กันยายน 2565 ประชุมประเมินเทียบระดับฯ

4. 9 กันยายน 2565 ลงพื้นที่ กศน.อำเภอธัญบุรี กศน.ตำบลคูคต และห้องสมุดประชาชนอำเภอลำลูกกา เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากร ในสังกัดซึ่งประสบภัยน้ำท่วม

3. 8 กันยายน 2565 วันเฉลิมฉลองงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2565

2. 6 กันยายน 2565 เกษียณอายุราชการ 

1. 5-7 กันยายน 2565 โครงการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2565 

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2565

14. 27 - 28 นิเทศสอบเทียบระดับมิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

13. 27 สิงหาคม 2565 สอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป 

12. 23 สิงหาคม 2565 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2565

11. 23-25 สิงหาคม 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสรุปผลการนิเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565

10. 21 สิงหาคม 2565 นิเทศสนามสอบ N-NET 1/65

9. 18 สิงหาคม 2565 ชาว กศน.ปทุมธานี แสดงความยินดีให้กับนางกีรติ ยืนยง เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้ง เป็นข้าราชการ หน่วยงานราชการตามการปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอนุสรณ์ นันทพันธ์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง CEO ก๋วยจั๊บหมูยอ

8. 18 สิงหาคม 2565 8 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2565

7. 12 สิงหาคม 2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

6. 10 สิงหาคม 2565 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ "เพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่น สร้างอาชีพสร้างรายได้"

5. 10 สิงหาคม 2565 โครงการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล (ศส.ชปต.)

4. 9 สิงหาคม 2565 ประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องประจำเดือนสิงหาคม 2565

3. 9 สิงหาคม 2565 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา "พาน้องกลับมาเรียน" 

2. 3 สิงหาคม 2565 ต้อนรับคณะนิเทศจากสถาบันภาคกลาง โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. 1 สิงหาคม 2565 ศึกษาดูงาน กศน.อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกรกฏาคม 2565

8. 28 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

7. 26 กรกฎาคม 2565 ชาว กศน.ปทุมธานี แสดงความยินดีให้กับนางสาวอัจจิมา ศรีสว่าง เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้ง เป็นข้าราชการ หน่วยงานราชการตามการปกครองส่วนท้องถิ่น

6. 21 กรกฎาคม 2565 นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

5. 18 กรกฎาคม 2565 ร่วมพิธีฌาปนกิจมารดาของนางสาวณัฐชุดา บุตรศรี ครูกศน.ตำบลหนองสามวัง กศน.อำเภอหนองเสือ 

4. 18 กรกฎาคม 2565 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา(สถานีแก้หนี้ครู)ในพื้นที่ภาคกลาง

3. 11 กรกฎาคม 2565 นิเทศตรวจเยียม ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอธัญบุรี 

2. 6 - 8 กรกฎาคม 2565 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนผังข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์และการสร้างข้อสอบวัดผลและประเมินผลรายวิชาเลือกเสรี

1. 4-5 กรกฎาคม 2565 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนผังข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์และการสร้างข้อสอบวัดผลและประเมินผลรายวิชาเลือกเสรี

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมิถุนายน 2565

11. 30 มิถุนายน 2565 ประเมินสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

10. 22 มิถุนายน 2565 ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย

9. 13 มิถุนายน 2565 ประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

8. 10 มิถุนายน 2565 การประชุมตรวจสอบและจัดทำรูปเล่มแผนจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตร กศน. พุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

7. 9 มิถุนายน 2565 ประกวด กศน. ประเมิน 5 ดี พรีเมี่ยมพลัส กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา

6. 8 มิถุนายน 2565 ประกวด กศน. ประเมิน 5 ดี พรีเมี่ยมพลัส กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา

5. 8 มิถุนายน 2565 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2565

4. 7 มิถุนายน 2565 ประกวด กศน. ประเมิน 5 ดี พรีเมี่ยมพลัส กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา

3. 5 มิถุนายน 2565 โครงการร่วมใจเสริมสร้างอุดมการณ์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 4

2. 3 มิถุนายน 2565 ร่วมพิธีฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

1. 1 มิถุนายน 2565 การประชุมพิจารณาการจัดทำแผนการลงทะเบียนเรียน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

10. 30 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี

9. โครงการร่วมใจเสริมสร้างอุดมการณ์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 3

8. 26 พฤษภาคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โดย ศส.ปชต. และเครือข่ายระดับจังหวัด

7. 25 พฤษภาคม 2565 ประชุมจัดทำเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน

6. 24 พฤษภาคม 2565 ประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา "กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพ สร้างรายได้"

5. 11 พฤษภาคม 2565 รายงานผู้ตรวจราชการติดตาม 5 นโยบายเร่งด่วนของ กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2565

4. 9 พฤษภาคม 2565 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1-2 

3. 4 - 6 พฤษภาคม 2565 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการเรียนรู้รายวิชา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1/2565

2. 3 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

1. 2 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการตรวจแผนเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนเมษายน 65

13. 29 เมษายน 2565 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 

12. 27 เมษายน 2565 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

11. 25 เมษายน 2565 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง การย้ายพื้นที่ปฏิบัติงานนอกสัญญาจ้างของพนักงานราชการ

10. 24 เมษายน 2565 ประกวด กศน.ชาเลนจ์ระดับกลุ่มศูนย์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

9. 21 - 22 เมษายน 2565 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น 

8. 21 เมษายน 2565 สัมมนา Education Leaders Forum ในหัวข้อ “Mind Education หลักสูตรการศึกษาแนวใหม่ สร้างพื้นฐานจิตใจเปลี่ยนประเทศ” 

7. 19 เมษายน 2565 ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบล ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัสระดับจังหวัด

6. 18 เมษายน 2565 ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

5. 17 เมษายน 2565 ฌาปนกิจ นางกัญญา  โมลาศน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามโคก

4. 12 เมษายน 2565 ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสปีใหม่ไทยตามประเพณี

3. 4 เมษายน 2565 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Center) และการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. 2 เมษายน 2565 “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1. 2 เมษายน 2565 วันรักการอ่าน

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมีนาคม 65

13. 31 มีนาคม 2565 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565

12. 30 - 31 มีนาคม 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์กลยุทธ์ตลาดเชื่อมโยงจาก Online และ Offline"

11. 28 มีนาคม 2565 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงแสดงเจตนารมณ์ ในการพัฒนาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย TO BE NUMBER ONE

10. 26 - 27 มีนาคม 2565 โครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. (สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี)

9. 21 มีนาคม 2565 ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

8. 18 มีนาคม 2565 กิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

7. 11 มีนาคม 2565 ประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

6. 7-10 มีนาคม 2565 โครงการเพศวิถีและทักษะชีวิต

5. 5 - 6 มีนาคม 2565 นิเทศสนามสอบปลายภาคเรียน 2/64

4. 3 มีนาคม 2565 พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี

3. 3 มีนาคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานแอปพลิเคชัน พาน้องกลับมาเรียน

2. 2 มีนาคม 2565 นิเทศ ตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียน IYF Thailand – มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ 

1. 1 มีนาคม 2565 ประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบสื่อการจัดทำประกอบคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีและทักษะชีวิต

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 65

13. 28 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ กศน.ปักหมุด กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา

12. 25 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมติดตามความก้าวหน้าเว็บไซต์และข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัด

11. 22 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ กศน.ปักหมุด

10. 21 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา 

9. 18 กุมภาพันธ์ 2565 พิธีเปิดงานตลาดเก่าและทำบุญ 3 ศาสนา

8. 15 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานไตรมาสที่ 2

7. 15 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงโควิด 19

6. 11 กุมภาพันธ์ 2565 "พลัง กศน. พลังอาสาสมัคร กศน."

5. 9 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการอบรมเกษตรกรแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติ

4. 8-10 กุมภาพันธ์ 2565 ประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน

3. 8 กุมภาพันธ์ 2565 นิเทศ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกร

2. 6 กุมภาพันธ์ 2565 นิเทศสนามสอบ N-NET 2/64

1. 2-3 กุมภาพันธ์ 2565 ศ.ค.ส ศึกษาธิการส่งความสุขให้น้องปีที่3

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมกราคม 65

5. 30 มกราคม 2565 สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

4. 31 มกราคม 2565 ประชุมการประชุมชี้แจงสนามสอบ N-NET ครั้งที่ 2/64

3. 16 มกราคม 2565 วันครู 2565 /รับรางวัลพระพฤหัสบดี

2. 5 มกราคม 2565 สวัสดีปีใหม่ ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน.

1. 5 มกราคม 2565 สวัสดีปีใหม่ 2565นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี


ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนธันวาคม 64

7. 27 ธันวาคม 2564 กิจกรรมแจกของขวัญปีใหม่และพิธีเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพ

6. 27 ธันวาคม 2564 ต้อนรับ ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร

5. 20 - 22 ธันวาคม 2564 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

4. 21 ธันวาคม 2564 กิจกรรมแลกของขวัญวันปีใหม่ "Christmas"

3. 7 ธันวาคม 2564โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลการดำเนินงานและแสดงนิทรรศการการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี 

2. 5 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

1. 1 - 3 ธันวาคม 2564 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 64

6. 22 - 24 พฤศจิกายน 2564 โครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning รุ่น 2

5. 9 - 12 พฤศจิกายน 2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี 

4. 4 พฤศจิกายน 2564 ประชุมชี้แจงแนวทางการเปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

3. 2 พฤศจิกายน 2564 พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ กศน.

2. 1 พฤศจิกายน 2564 ประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมสถานศึกษาในการเปิดเรียน 

1. 1 พฤศจิกายน 2564 ร่วมพิธีเปิดและเป็นวิทยากรหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนตุลาคม 64

8. 15 - 18 ตุลาคม 2564 สัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษา  1/2564

7. 14 ตุลาคม 2564 ประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

6 13 ตุลาคม 2564 พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

5. 11 ตุลาคม 2564 พัฒนา กศน. ป้องกันเฝ้าระวังน้ำท่วม ปี2564

4. 10 ตุลาคม 2564 นิเทศสนามสอบ N-NET ครั้งที่ 1/64

3. 7 ตุลาคม 2564 ประชุมจัดสอบ N-NET 2564

2. 1 ตุลาคม 2564 ต้อนรับเลขาธิการ กศน.

1. 2-3 ตุลาคม 2564 สอบปลายภาค กศน.จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกันยายน 64

11. 30 กันยายน 2564 เกษียณอายุราชการ กศน.จังหวัดปทุมธานี

10. 29 กันยายน 2564 ประชุมกลั่นกรองคะแนนประเมินพนักงานราชการ

9. 29 กันยายน 2564 เกษียณอายุราชการ 

8. 27 กันยายน 2564 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่1/2564

7. 25 กันยายน 2564 ประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ พนักงานราชการ ไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

6. 18 กันยายน 2564 พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

5. 18-19 กันยายน 2564 นิเทศสนามสอบการประเมินเทียบระดับมิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

4. 15 กันยายน 2564 ตรวจโควิด-19 บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

3. 13 กันยายน 2564 อบรมชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการขอมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์และระเบียบของสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่กำหนดใหม่ในปี พ.ศ.2564

2. 9 กันยายน 2564 ประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

1. 1 กันยายน 2564 ตรวจโควิด-19 บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนสิงหาคม 64

1. 10 สิงหาคม 2564 ประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกรกฏาคม 64

1. 4 กรกฏาคม 2564 แข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน.ชาเลนจ์)

2. 5 กรกฏาคม 2564  ดำเนินการคัดเลือกชุมชนจิตอาสาดีเด่น และผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่น ระดับจังหวัด ในโครงการขยายผลจิตอาสา สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี 

3. 5 กรกฏาคม 2564 ประชุมกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษารอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมิถุนายน 64

1. 8 มิถุนายน 2564 ให้สัมภาษณ์ในรายการสายใย กศน. เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2. 9 มิถุนายน 2564 ประชุมผ่านระบบ Online เรื่อง การเตรียมความพร้อมการสอบ N-NET ปีการศึกษา 2564

3. 16 - 17 มิถุนายน 2564 โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน (สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี)

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 64

1. 21 พฤษภาคม 2564 ประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนเมษายน 64

9. ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบปีงบประมาณ พ.ศ.2564

8. 29 เมษายน 2564 พิจารณาของบประมาณ อบจ.

7. วันที่ 28 เมษายน 2564  ประชุมสรุปผลการคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

6. 16 เมษายน พ.ศ.2564 รับมอบแอลกอฮอล์เจล75% และหน้ากากอนามัย จากนายสมพร ปิยะพันธ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

5. 16 เมษายน 2564 รดน้ำดำหัว ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี 

4. 16 เมษายน 2564 ไหว้พระขอพรวันขึ้นปีใหม่ไทย

3. 6 เมษายน 2564 พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

2. 5 เมษายน 2564 กิจกรรมรดน้ำดำหัว กศน.

1. 2-3 เมษายน 2564 นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. เดินทางมานิเทศ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะทำงานการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมีนาคม 64

1. 3 มีนาคม 2564 ประชุมชี้แจงการจัดสอบ N-NET

2. 5 มีนาคม 2564 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำเว็บไซต์ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

3. 7 มีนาคม 2564 นิเทศสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

4. 11 มีนาคม 2564 ประชุมผู้บริหารประจำเดือนมีนาคม 2564

5. 21 มีนาคม 2564 อบรมโครงการร่วมใจเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

6. 23 มีนาคม 2564 ประชุมบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดฯ

7. 25 - 26 มีนาคม 2564 โครงการประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล (อบรมวิทยากรแกนนำ ครู ข. ครู ค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

8. 29 มีนาคม 2564 ประชุมจัดทำค่าเป้าหมายของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

9. 30 มีนาคม 2564 สนทนากลุ่ม Focus Group การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

10. 31 มีนาคม 2564 - 2 เมษายน 2564 โครงการอบรมหลักสูตร "การออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning" แบบผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) (รุ่น 1)

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 64

1. 2 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมเตรียมการต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ 

2. 3 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่เตรียมการต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์

3. 7 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่เตรียมการต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ 

4. 8 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์สินค้าพรีเมี่ยมของประชาชน ที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

5. 15 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างเครื่องมือและบรรณาธิการข้อสอบวัดผลสมฤทธิ์ รายวิชาเลือกเสรี ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมกราคม 64

1. 12 มกราคม 2564 ภาพรวมการจัดการศึกษานอกระบบแบบออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID - 19)

2. 15 มกราคม 2564 ประชุมผู้บริหารประจำเดือนมกราคม 2564

3. 15 มกราคม 2564 ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด

4. 17 มกราคม 2564 ภาพรวมการจัดการศึกษานอกระบบแบบออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID - 19)

5. 22 มกราคม 2564 ประชุม กศจ.ปทุมธานี

6. 24 มกราคม 2564 ภาพรวมการจัดการศึกษานอกระบบแบบออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID - 19)

7. 25 มกราคม 2564 ฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New Gfmis Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 11 แบบออนไลน์


 ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมกราคม 63

1. 5 มกราคม 63 กศน.เกมส์สานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด

2. 11 มกราคม 63 กิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี2563

3. 16 มกราคม 63 วันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี2563

4. 19 มกราคม 63 กศน.เกมส์ ภาคกลาง ครั้งที่ 5

5. 28 มกราคม 63 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานี

6. 29 มกราคม 63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63

1. 3 กุมภาพันธ์ 63 แนวทางการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษา กศน.

2. 5 กุมภาพันธ์ 63 ประชุมถึงการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET)

3. 5 กุมภาพันธ์ 63 ประชุมผู้บริหารประจำเดือนมกราคม 63

4. 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5

5. 25 กุมภาพันธ์ 2563 นำเสนอผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 63 ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมีนาคม 63

1. วันที่ 9 มีนาคม 2563 กิจกรรมสอนทำหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19)

2. วันที่ 11 มีนาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี จัดประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัล สู่ชุมชนในระดับตำบล เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์

3. วันที่ 11 มีนาคม 2563 จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการทำเจลล้างมือแอลฮอล์ ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการครู ครู กศน.ตำบล และบุคลากรทางการศึกษา

4. วันที่ 14 - 15 มีนาคม พ.ศ.2563 ดำเนินการจัดสอบปลายภาค กศน. ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนเมษายน 63

1. 2 เมษายน 2563 ประชุมทางไกล ห่างไกลจากเชื้อโควิด-19

2. 9 เมษายน 2563 นำหน้ากากผ้ามอบให้กับประชาชน

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 63

1. 1 พฤษภาคม 2563 ประชุมผู้บริหาร

2. 6 พฤษภาคม 2563 วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ

3. 15 พฤษภาคม 2563 จัดประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมการเขียนแผน

4. 18 - 21 พฤษภาคม 2563 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 / 2563

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมิถุนายน 63

1. 4 มิถุนายน 63 ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

2. 5 มิถุนายน 63 ประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนมิถุนายน 63

3. 8-11 มิถุนายน 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ 1/63

4. 15-17 มิถุนายน 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือเบิกจ่ายงบประมาณ

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกรกฏาคม 63

1. 18 กรกฏาคม 63 ประชุมวางแผนจัดโครงการอบรมการจัดทำระบบการควบคุมภายในและการบริหารงาน

2. 20 กรกฏาคม 63 ประชุมวางแผนการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิชาเลือกเสรี

3. 21-24 กรกฏาคม 63 โครงการอบรมจัดทำระบบควบคุมภายในและการบริหารงานของสถานศึกษาและสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

4. 28 กรกฏาคม 63 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

5. 29 กรกฏาคม 63 พิธีถวายความเคารพและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนสิงหาคม 63

1. 4 สิงหาคม 63 การประเมินศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา กศน.อำเภอหนองเสือ

2. 5 สิงหาคม 63 ประชุมผู้บริหารและบุคลากรประจำเดือน

3. 7 สิงหาคม 63 ประชุมเตรียมการจัดโครงการลูกเสือฯ

4. 11 สิงหาคม 63 สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี ร่วมโครงการรวมพลังศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์

5. 12 สิงหาคม 63 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

6. 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกันยายน 63

1. 1 กันยายน 63 เกษียณอายุราชการ

2. 3 กันยายน 63 ประชุมการทำวิจัยหลักสูตร กศน.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. 9 กันยายน 63 มหกรรมบูรณาการเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

4. 9 กันยายน 63 โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

5. 22 กันยายน 63 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

6. 23 กันยายน 2563 รายงานตัว ข้าราชการครู

7. 25 - 27 กันยายน 2563 โครงการ 108 อาชีพ กศน.สร้างงาน สร้างรายได้

8. 30 กันยายน 2563 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนตุลาคม 63

1. 6 ตุลาคม 63 การประชุมชี้แจงการจัดสอบ N-NET ปีการศึกษา 2563

2. 6 ตุลาคม 63 ประชุมผู้บริหารและบุคลากรประจำเดือน

3. 11 ตุลาคม 2563 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ N-NET 1/63

4. 13 ตุลาคม 2563 ทำบุญแด่พระสงฆ์วางพวงมาลาและจุดเทียนรำลึกถึง ร.9

5. 14 ตุลาคม 2563 ประชุมชี้แจงการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ

6. 15 ตุลาคม 2563 ประชุมชี้แจงการทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์งานการศึกษาตามอัธยาศัย

7. 16 ตุลาคม 2563 ต้อนรับนางฑัศดาพร ลองชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

8. 23 ตุลาคม 2563 วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

9. 24 - 25 ตุลาคม 2563 สอบปลายภาค กศน.จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 63

1. 3 พฤศจิกายน 2563 การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณพ.ศ. 2563

2. 5 พฤศจิกายน 2563 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน

3. 5 พฤศจิกายน 2563 การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณพ.ศ. 2563

4. 10 - 12 พฤศจิกายน 2563 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

5 14 พฤศจิกายน 2563 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

6. 17 พฤศจิกายน 63 ทำบุญสำนักงาน

7. 23-25 พฤศจิกายน 2563 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและแนวทางการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนธันวาคม 63

1. 3 ธันวาคม 2563 ประชุมวางแผนการจัดทำเว็บไซต์ของสถานศึกษาในสังกัด

 
 
 
 
 
 
 

 ภาพกิจกรรม 

ภาพถ่ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกันยายน 62

1. ต้อนรับ ผอ.วิบูลผล พร้อมมูล

2. ไหว้ศาลหลักเมืองปทุมธานี

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดปทุมธานี

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน 2562

5. เกษียณอายุราชการ 2562

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนตุลาคม 62

1. 13 ตุลาคม 62 รำลึก ร.9

2. 21 ตุลาคม 62 ต้อนรับรองฯอภิชาติ โชติแสงทอง

3. 23 ตุลาคม 62 รำลึก ร.5

4. 24 ตุลาคม 62 ประชุมวางแผนฯ

5. 28 ตุลาคม 62 รับฟังนโยบายจาก รมช.ศธ

6. 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 62 โครงการเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต รุ่น 1 ปี63

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 62

1. 6 พฤศจิกายน 62 ประชุมแผนฯ

2. 11 - 12 พฤศจิกายน 62 ประชุม ITW

3. 11 พฤศจิกายน 62 รักษ์น้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานวัฒนธรรมไทย

4. 19 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 "กศน.ปทุมธานี จัดเต็มพัฒนาทักษะการเขียน Best Practice"

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนธันวาคม 62

1. 5 ธันวามคม 62 วันพ่อแห่งชาติ

2. 9 ธันวาคม 62 กศน.ปทุมธานี "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

3. 9 ธันวาคม 62 งาน "100 ปี ศาลจังหวัดปทุมธานี"

4. 16 ธันวาคม - 19 ธันวาคม 62 โครงการเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต รุ่น 2 ปี63

5. 23 - 26 ธันวาคม 2562 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 

Print

We use cookies

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา บางส่วนมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของไซต์ ในขณะที่บางส่วนช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้และประสบการณ์ของผู้ใช้ (คุกกี้ติดตาม)

คุณสามารถตัดสินใจได้เองว่า ต้องการอนุญาตคุกกี้หรือไม่ โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของไซต์ได้