Article Index

 ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมีนาคม 2566

35. 27 มีนาคม 2566 เข้าร่วมพิธีเปิดงานแถลงผลงานการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษาและแรงงานทุกระดับ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงแรงงาน “ศึกษาธิการ - แรงงาน ร่วมใจ สู่ไทยมีงานทำ”

34. 26 มีนาคม 2566 นิเทศ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ คณะทำงานจัดแสดงผลงานในพิธีเปิดงานแถลงผลงานการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษาและแรงงานทุกระดับ

33. 25 มีนาคม 2566 ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ที่ กศน.อำเภอคลองหลวง

32. 25 มีนาคม 2566 พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารของนักบริหาร/ผู้นำ ตามโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง

31. 24 มีนาคม 2566 เข้าร่วมการฝึกทักษะการสื่อสาร (Storytelling) สำหรับนักบริหาร นำเสนอการจัดทำ GP ครั้งที่ 1

30. 24 มีนาคม 2566  ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

29. 23 มีนาคม 2566  ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่ กศน.อำเภอสามโคก 

28. 23 มีนาคม 2566 เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) รุ่นที่ 13

27. 22 มีนาคม 2566  เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลนักศึกษาของสำนักงาน กศน. รุ่นที่ 1

26. 22 มีนาคม 2566 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อชี้แจงการจัดแสดงนิทรรศการในงานแถลงผลงานการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำ

25. 22 มีนาคม 2566 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา กศน. 

24. 21 มีนาคม 2566 ให้การต้อนรับนายชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ ซึ่งมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลำลูกกา 

23. 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติ  กศน.อำเภอลำลูกกา

22. 21 มีนาคม 2566 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นนทบุรี 

21. 21 มีนาคม 2566 เข้าร่วมการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร

20. 20 มีนาคม 2566 ร่วมแสดงความเสียใจกับ นายวสันต์ สุวภิญโญภาค บุคคลากรในสังกัด ที่ได้สูญเสีย คุณพ่อหั่งจือ แซ่เล้า ที่จากไปอย่างสงบ

19. 20 มีนาคม 2566 บุคลากรใน สำนัก กศน.จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วม การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เรื่อง การจัดทำวีดิทัศน์

18. 20 มีนาคม 2566 การประเมิน ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์ (ภาค ค.) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

17. 17 - 19 การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566 

16. 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ที่ กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี

15. 13 - 15 มีนาคม 2566 ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ของ กศน.อำเภอธัญบุรี ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2565

14. 15 มีนาคม 2566 ต้อนรับและแสดงความยินดีในการเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ

13. 14 มีนาคม 2566 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

12. 14 มีนาคม 2566 กำหนดขอบเขตการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนจังหวัดปทุมธานี กับผู้รับเหมาที่ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชนจังหวัดปทุมธานี

11. 11 มีนาคม 2566 ดำเนินการจัดสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งครูอาสาสมัคร กศน. และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

10. 10 มีนาคม 2566 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 / 2566

9. 9 มีนาคม 2566 พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

8. 9 มีนาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการสกสค.จังหวัดปทุมธานี  ครั้งที่ 1/2566

7. 8 มีนาคม 2566 ประชุมออนไลน์ เตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ระดับประเทศ 

6. 7 มีนาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

5. 7 มีนาคม 2566 ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

4. 4 - 5 มีนาคม 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/65

3. 4 มีนาคม 2566 เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน.ครบรอบ 15 ปี 4 มีนาคม 2566

2. 2 มีนาคม 2566 กิจกรรมรับ - ส่ง ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/65

1. 1 - 2 มีนาคม 2566 นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการประเมินสมรรถนะทางการบริหารและการประเมินบุคลิกภาพผู้นำ โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 13

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

22. 28 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

21. 27 กุมภาพันธ์ 2566 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

20. 27 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี 

19. 26 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีเปิดโครงการพัฒนาความสามารถผู้เรียน “การแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์และทักษะวิชาการ” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

18. 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบการควบคุมภายในและการบริหารงานของ สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

17. 22 กุมภาพันธ์ 2566 ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด กศน.อำเภอลาดหลุมแก้ว

16. 21 กุมภาพันธ์ 2566 การดำเนินงานวางแผนระบบการเงินและบัญชีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานการเงินและบัญชี ของสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

15. 21 กุมภาพันธ์ 2566 การประชุมการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566

14. 16 กุมภาพันธ์ 2566 พิจารณาขอบเขตงาน (TOR)และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจัดจ้างดำเนินการพิธีเปิด-ปิด โครงการมหกรรมกีฬา "กศน.เกมส์ 2566"

13. 15 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม นายอติพร แก้วชาติ สามีของนางสาวจุรีรัตน์ ผลงาม ครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอสามโคก

12. 14 กุมภาพันธ์ 2566 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ให้กำลัง สอบถามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ของ กศน.อำเภอลำลูกกา

11. 14 กุมภาพันธ์ 2566 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ให้กำลัง สอบถามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ของ กศน.อำเภอหนองเสือ และห้องสมุดประชาชน อำเภอหนองเสือ

10. 14 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมกิจกรรมตลาดนัดเกษตรธรรมชาติ ณ แปลงสาธิตเกษตรธรรมชาติ กศน.อำเภอหนองเสือ

9. 13 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมหารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงาน

8. 12 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ระดับภาคกลาง

7. 9 กุมภาพันธ์ 2566 ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาสมทบทุนต่อเติมอาคารเรียน กศน.ตำบลคูคต

6. 8 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการดำเนินงานสืบสาน กศน. ต่อยอดงานใหม่ เพื่อประชาชนทุกช่วงวัย ได้รับโอกาสการเรียนรู้กับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้

5. 7 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

4. 6 กุมภาพันธ์ 2566 กราบนมัสการเพื่อขอพรจากพระเดชพระคุณพระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์

3. 5 กุมภาพันธ์ 2566 ลงพื้นที่นิเทศสนามสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2565

2. 3 กุมภาพันธ์ 2566 ลงพื้นที่ กศน.อำเภอสามโคก เพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน

1. 1 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมกราคม 2566

16. 30 - 31 มกราคม 2566 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

15. 25 มกราคม 2566 ลงพื้นที่เยี่ยมชม ติดตามการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน กศน. สู่การปฏิบัติ

14. 24 มกราคม 2566 สำรวจความพร้อมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา "กศน.เกมส์ 2566"

13. 23 มกราคม 2566 รับรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป 

12. 21 - 22 มกราคม 2566 กีฬา กศน.เกมส์  "กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา 2566"

11. 19 มกราคม 2566 กราบนมัสการ เพื่อขอพรจากพระเดชพระคุณ พระราชสุทธิธรรมาจารย์ (สำอาง ตานทินฺโน) เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

10. 18 มกราคม 2566 เตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ ภาคกลาง ครั้งที่ 6” ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยระบบ Google Meet

9. 18 มกราคม 2566 ประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี

8. 17 มกราคม 2566 ประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

7. 17 มกราคม 2566 ไหว้สักการะศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี

6. 16 มกราคม 2566 งานวันครูครั้งที่ 67พ.ศ.2566 จังหวัดปทุมธานี

5. 12 มกราคม พ.ศ.2566 สำรวจความพร้อมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา"กศน.เกมส์ 2566"

4. 10 มกราคม พ.ศ.2566 สวัสดีปีใหม่ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

3. 9 มกราคม 2566 ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา"กศน.เกมส์ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา 2566"

2. 9 มกราคม 2566 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนผังข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์และการสร้างข้อสอบวัดผลและประเมินผลรายวิชาเลือกเสรี ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2566

1. 6 มกราคม 2566 ต้อนรับนายณัฐพงษ์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

Print

We use cookies

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา บางส่วนมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของไซต์ ในขณะที่บางส่วนช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้และประสบการณ์ของผู้ใช้ (คุกกี้ติดตาม)

คุณสามารถตัดสินใจได้เองว่า ต้องการอนุญาตคุกกี้หรือไม่ โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของไซต์ได้