4 - Page 4

Article Index

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกันยายน 2565

7. 20 กันยายน 2565 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

6. 17-18 กันยายน 2565 ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะกรรมการสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1/65

5. 16 กันยายน 2565 ประชุมประเมินเทียบระดับฯ

4. 9 กันยายน 2565 ลงพื้นที่ กศน.อำเภอธัญบุรี กศน.ตำบลคูคต และห้องสมุดประชาชนอำเภอลำลูกกา เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากร ในสังกัดซึ่งประสบภัยน้ำท่วม

3. 8 กันยายน 2565 วันเฉลิมฉลองงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2565

2. 6 กันยายน 2565 เกษียณอายุราชการ 

1. 5-7 กันยายน 2565 โครงการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2565 

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2565

14. 27 - 28 นิเทศสอบเทียบระดับมิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

13. 27 สิงหาคม 2565 สอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป 

12. 23 สิงหาคม 2565 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2565

11. 23-25 สิงหาคม 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสรุปผลการนิเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565

10. 21 สิงหาคม 2565 นิเทศสนามสอบ N-NET 1/65

9. 18 สิงหาคม 2565 ชาว กศน.ปทุมธานี แสดงความยินดีให้กับนางกีรติ ยืนยง เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้ง เป็นข้าราชการ หน่วยงานราชการตามการปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอนุสรณ์ นันทพันธ์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง CEO ก๋วยจั๊บหมูยอ

8. 18 สิงหาคม 2565 8 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2565

7. 12 สิงหาคม 2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

6. 10 สิงหาคม 2565 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ "เพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่น สร้างอาชีพสร้างรายได้"

5. 10 สิงหาคม 2565 โครงการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล (ศส.ชปต.)

4. 9 สิงหาคม 2565 ประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องประจำเดือนสิงหาคม 2565

3. 9 สิงหาคม 2565 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา "พาน้องกลับมาเรียน" 

2. 3 สิงหาคม 2565 ต้อนรับคณะนิเทศจากสถาบันภาคกลาง โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. 1 สิงหาคม 2565 ศึกษาดูงาน กศน.อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกรกฏาคม 2565

8. 28 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

7. 26 กรกฎาคม 2565 ชาว กศน.ปทุมธานี แสดงความยินดีให้กับนางสาวอัจจิมา ศรีสว่าง เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้ง เป็นข้าราชการ หน่วยงานราชการตามการปกครองส่วนท้องถิ่น

6. 21 กรกฎาคม 2565 นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

5. 18 กรกฎาคม 2565 ร่วมพิธีฌาปนกิจมารดาของนางสาวณัฐชุดา บุตรศรี ครูกศน.ตำบลหนองสามวัง กศน.อำเภอหนองเสือ 

4. 18 กรกฎาคม 2565 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา(สถานีแก้หนี้ครู)ในพื้นที่ภาคกลาง

3. 11 กรกฎาคม 2565 นิเทศตรวจเยียม ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอธัญบุรี 

2. 6 - 8 กรกฎาคม 2565 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนผังข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์และการสร้างข้อสอบวัดผลและประเมินผลรายวิชาเลือกเสรี

1. 4-5 กรกฎาคม 2565 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนผังข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์และการสร้างข้อสอบวัดผลและประเมินผลรายวิชาเลือกเสรี

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมิถุนายน 2565

11. 30 มิถุนายน 2565 ประเมินสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

10. 22 มิถุนายน 2565 ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย

9. 13 มิถุนายน 2565 ประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

8. 10 มิถุนายน 2565 การประชุมตรวจสอบและจัดทำรูปเล่มแผนจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตร กศน. พุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

7. 9 มิถุนายน 2565 ประกวด กศน. ประเมิน 5 ดี พรีเมี่ยมพลัส กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา

6. 8 มิถุนายน 2565 ประกวด กศน. ประเมิน 5 ดี พรีเมี่ยมพลัส กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา

5. 8 มิถุนายน 2565 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2565

4. 7 มิถุนายน 2565 ประกวด กศน. ประเมิน 5 ดี พรีเมี่ยมพลัส กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา

3. 5 มิถุนายน 2565 โครงการร่วมใจเสริมสร้างอุดมการณ์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 4

2. 3 มิถุนายน 2565 ร่วมพิธีฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

1. 1 มิถุนายน 2565 การประชุมพิจารณาการจัดทำแผนการลงทะเบียนเรียน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

10. 30 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี

9. โครงการร่วมใจเสริมสร้างอุดมการณ์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 3

8. 26 พฤษภาคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โดย ศส.ปชต. และเครือข่ายระดับจังหวัด

7. 25 พฤษภาคม 2565 ประชุมจัดทำเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน

6. 24 พฤษภาคม 2565 ประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา "กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพ สร้างรายได้"

5. 11 พฤษภาคม 2565 รายงานผู้ตรวจราชการติดตาม 5 นโยบายเร่งด่วนของ กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2565

4. 9 พฤษภาคม 2565 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1-2 

3. 4 - 6 พฤษภาคม 2565 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการเรียนรู้รายวิชา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1/2565

2. 3 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

1. 2 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการตรวจแผนเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนเมษายน 65

13. 29 เมษายน 2565 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 

12. 27 เมษายน 2565 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

11. 25 เมษายน 2565 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง การย้ายพื้นที่ปฏิบัติงานนอกสัญญาจ้างของพนักงานราชการ

10. 24 เมษายน 2565 ประกวด กศน.ชาเลนจ์ระดับกลุ่มศูนย์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

9. 21 - 22 เมษายน 2565 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น 

8. 21 เมษายน 2565 สัมมนา Education Leaders Forum ในหัวข้อ “Mind Education หลักสูตรการศึกษาแนวใหม่ สร้างพื้นฐานจิตใจเปลี่ยนประเทศ” 

7. 19 เมษายน 2565 ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบล ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัสระดับจังหวัด

6. 18 เมษายน 2565 ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

5. 17 เมษายน 2565 ฌาปนกิจ นางกัญญา  โมลาศน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามโคก

4. 12 เมษายน 2565 ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสปีใหม่ไทยตามประเพณี

3. 4 เมษายน 2565 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Center) และการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. 2 เมษายน 2565 “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1. 2 เมษายน 2565 วันรักการอ่าน

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมีนาคม 65

13. 31 มีนาคม 2565 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565

12. 30 - 31 มีนาคม 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์กลยุทธ์ตลาดเชื่อมโยงจาก Online และ Offline"

11. 28 มีนาคม 2565 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงแสดงเจตนารมณ์ ในการพัฒนาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย TO BE NUMBER ONE

10. 26 - 27 มีนาคม 2565 โครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. (สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี)

9. 21 มีนาคม 2565 ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

8. 18 มีนาคม 2565 กิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

7. 11 มีนาคม 2565 ประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

6. 7-10 มีนาคม 2565 โครงการเพศวิถีและทักษะชีวิต

5. 5 - 6 มีนาคม 2565 นิเทศสนามสอบปลายภาคเรียน 2/64

4. 3 มีนาคม 2565 พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี

3. 3 มีนาคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานแอปพลิเคชัน พาน้องกลับมาเรียน

2. 2 มีนาคม 2565 นิเทศ ตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียน IYF Thailand – มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ 

1. 1 มีนาคม 2565 ประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบสื่อการจัดทำประกอบคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีและทักษะชีวิต

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 65

13. 28 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ กศน.ปักหมุด กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา

12. 25 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมติดตามความก้าวหน้าเว็บไซต์และข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัด

11. 22 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ กศน.ปักหมุด

10. 21 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา 

9. 18 กุมภาพันธ์ 2565 พิธีเปิดงานตลาดเก่าและทำบุญ 3 ศาสนา

8. 15 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานไตรมาสที่ 2

7. 15 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงโควิด 19

6. 11 กุมภาพันธ์ 2565 "พลัง กศน. พลังอาสาสมัคร กศน."

5. 9 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการอบรมเกษตรกรแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติ

4. 8-10 กุมภาพันธ์ 2565 ประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน

3. 8 กุมภาพันธ์ 2565 นิเทศ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกร

2. 6 กุมภาพันธ์ 2565 นิเทศสนามสอบ N-NET 2/64

1. 2-3 กุมภาพันธ์ 2565 ศ.ค.ส ศึกษาธิการส่งความสุขให้น้องปีที่3

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมกราคม 65

5. 30 มกราคม 2565 สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

4. 31 มกราคม 2565 ประชุมการประชุมชี้แจงสนามสอบ N-NET ครั้งที่ 2/64

3. 16 มกราคม 2565 วันครู 2565 /รับรางวัลพระพฤหัสบดี

2. 5 มกราคม 2565 สวัสดีปีใหม่ ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน.

1. 5 มกราคม 2565 สวัสดีปีใหม่ 2565นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

Print

0 Share
We use cookies

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา บางส่วนมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของไซต์ ในขณะที่บางส่วนช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้และประสบการณ์ของผู้ใช้ (คุกกี้ติดตาม)

คุณสามารถตัดสินใจได้เองว่า ต้องการอนุญาตคุกกี้หรือไม่ โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของไซต์ได้