3 - Page 5

Article Index

ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนธันวาคม 64

7. 27 ธันวาคม 2564 กิจกรรมแจกของขวัญปีใหม่และพิธีเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพ

6. 27 ธันวาคม 2564 ต้อนรับ ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร

5. 20 - 22 ธันวาคม 2564 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

4. 21 ธันวาคม 2564 กิจกรรมแลกของขวัญวันปีใหม่ "Christmas"

3. 7 ธันวาคม 2564โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลการดำเนินงานและแสดงนิทรรศการการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี 

2. 5 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

1. 1 - 3 ธันวาคม 2564 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 64

6. 22 - 24 พฤศจิกายน 2564 โครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning รุ่น 2

5. 9 - 12 พฤศจิกายน 2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี 

4. 4 พฤศจิกายน 2564 ประชุมชี้แจงแนวทางการเปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

3. 2 พฤศจิกายน 2564 พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ กศน.

2. 1 พฤศจิกายน 2564 ประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมสถานศึกษาในการเปิดเรียน 

1. 1 พฤศจิกายน 2564 ร่วมพิธีเปิดและเป็นวิทยากรหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนตุลาคม 64

8. 15 - 18 ตุลาคม 2564 สัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษา  1/2564

7. 14 ตุลาคม 2564 ประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

6 13 ตุลาคม 2564 พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

5. 11 ตุลาคม 2564 พัฒนา กศน. ป้องกันเฝ้าระวังน้ำท่วม ปี2564

4. 10 ตุลาคม 2564 นิเทศสนามสอบ N-NET ครั้งที่ 1/64

3. 7 ตุลาคม 2564 ประชุมจัดสอบ N-NET 2564

2. 1 ตุลาคม 2564 ต้อนรับเลขาธิการ กศน.

1. 2-3 ตุลาคม 2564 สอบปลายภาค กศน.จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกันยายน 64

11. 30 กันยายน 2564 เกษียณอายุราชการ กศน.จังหวัดปทุมธานี

10. 29 กันยายน 2564 ประชุมกลั่นกรองคะแนนประเมินพนักงานราชการ

9. 29 กันยายน 2564 เกษียณอายุราชการ 

8. 27 กันยายน 2564 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่1/2564

7. 25 กันยายน 2564 ประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ พนักงานราชการ ไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

6. 18 กันยายน 2564 พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

5. 18-19 กันยายน 2564 นิเทศสนามสอบการประเมินเทียบระดับมิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

4. 15 กันยายน 2564 ตรวจโควิด-19 บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

3. 13 กันยายน 2564 อบรมชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการขอมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์และระเบียบของสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่กำหนดใหม่ในปี พ.ศ.2564

2. 9 กันยายน 2564 ประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

1. 1 กันยายน 2564 ตรวจโควิด-19 บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนสิงหาคม 64

1. 10 สิงหาคม 2564 ประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกรกฏาคม 64

1. 4 กรกฏาคม 2564 แข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน.ชาเลนจ์)

2. 5 กรกฏาคม 2564  ดำเนินการคัดเลือกชุมชนจิตอาสาดีเด่น และผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่น ระดับจังหวัด ในโครงการขยายผลจิตอาสา สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี 

3. 5 กรกฏาคม 2564 ประชุมกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษารอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมิถุนายน 64

1. 8 มิถุนายน 2564 ให้สัมภาษณ์ในรายการสายใย กศน. เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2. 9 มิถุนายน 2564 ประชุมผ่านระบบ Online เรื่อง การเตรียมความพร้อมการสอบ N-NET ปีการศึกษา 2564

3. 16 - 17 มิถุนายน 2564 โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน (สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี)

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 64

1. 21 พฤษภาคม 2564 ประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนเมษายน 64

9. ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบปีงบประมาณ พ.ศ.2564

8. 29 เมษายน 2564 พิจารณาของบประมาณ อบจ.

7. วันที่ 28 เมษายน 2564  ประชุมสรุปผลการคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

6. 16 เมษายน พ.ศ.2564 รับมอบแอลกอฮอล์เจล75% และหน้ากากอนามัย จากนายสมพร ปิยะพันธ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

5. 16 เมษายน 2564 รดน้ำดำหัว ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี 

4. 16 เมษายน 2564 ไหว้พระขอพรวันขึ้นปีใหม่ไทย

3. 6 เมษายน 2564 พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

2. 5 เมษายน 2564 กิจกรรมรดน้ำดำหัว กศน.

1. 2-3 เมษายน 2564 นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. เดินทางมานิเทศ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะทำงานการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมีนาคม 64

1. 3 มีนาคม 2564 ประชุมชี้แจงการจัดสอบ N-NET

2. 5 มีนาคม 2564 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำเว็บไซต์ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

3. 7 มีนาคม 2564 นิเทศสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

4. 11 มีนาคม 2564 ประชุมผู้บริหารประจำเดือนมีนาคม 2564

5. 21 มีนาคม 2564 อบรมโครงการร่วมใจเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

6. 23 มีนาคม 2564 ประชุมบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดฯ

7. 25 - 26 มีนาคม 2564 โครงการประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล (อบรมวิทยากรแกนนำ ครู ข. ครู ค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

8. 29 มีนาคม 2564 ประชุมจัดทำค่าเป้าหมายของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

9. 30 มีนาคม 2564 สนทนากลุ่ม Focus Group การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

10. 31 มีนาคม 2564 - 2 เมษายน 2564 โครงการอบรมหลักสูตร "การออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning" แบบผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) (รุ่น 1)

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 64

1. 2 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมเตรียมการต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ 

2. 3 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่เตรียมการต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์

3. 7 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่เตรียมการต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ 

4. 8 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์สินค้าพรีเมี่ยมของประชาชน ที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

5. 15 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างเครื่องมือและบรรณาธิการข้อสอบวัดผลสมฤทธิ์ รายวิชาเลือกเสรี ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมกราคม 64

1. 12 มกราคม 2564 ภาพรวมการจัดการศึกษานอกระบบแบบออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID - 19)

2. 15 มกราคม 2564 ประชุมผู้บริหารประจำเดือนมกราคม 2564

3. 15 มกราคม 2564 ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด

4. 17 มกราคม 2564 ภาพรวมการจัดการศึกษานอกระบบแบบออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID - 19)

5. 22 มกราคม 2564 ประชุม กศจ.ปทุมธานี

6. 24 มกราคม 2564 ภาพรวมการจัดการศึกษานอกระบบแบบออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID - 19)

7. 25 มกราคม 2564 ฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New Gfmis Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 11 แบบออนไลน์

Print

0 Share
We use cookies

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา บางส่วนมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของไซต์ ในขณะที่บางส่วนช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้และประสบการณ์ของผู้ใช้ (คุกกี้ติดตาม)

คุณสามารถตัดสินใจได้เองว่า ต้องการอนุญาตคุกกี้หรือไม่ โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของไซต์ได้