Article Index

 ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมกราคม 63

1. 5 มกราคม 63 กศน.เกมส์สานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด

2. 11 มกราคม 63 กิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี2563

3. 16 มกราคม 63 วันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี2563

4. 19 มกราคม 63 กศน.เกมส์ ภาคกลาง ครั้งที่ 5

5. 28 มกราคม 63 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานี

6. 29 มกราคม 63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63

1. 3 กุมภาพันธ์ 63 แนวทางการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษา กศน.

2. 5 กุมภาพันธ์ 63 ประชุมถึงการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET)

3. 5 กุมภาพันธ์ 63 ประชุมผู้บริหารประจำเดือนมกราคม 63

4. 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5

5. 25 กุมภาพันธ์ 2563 นำเสนอผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 63 ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมีนาคม 63

1. วันที่ 9 มีนาคม 2563 กิจกรรมสอนทำหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19)

2. วันที่ 11 มีนาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี จัดประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัล สู่ชุมชนในระดับตำบล เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์

3. วันที่ 11 มีนาคม 2563 จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการทำเจลล้างมือแอลฮอล์ ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการครู ครู กศน.ตำบล และบุคลากรทางการศึกษา

4. วันที่ 14 - 15 มีนาคม พ.ศ.2563 ดำเนินการจัดสอบปลายภาค กศน. ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนเมษายน 63

1. 2 เมษายน 2563 ประชุมทางไกล ห่างไกลจากเชื้อโควิด-19

2. 9 เมษายน 2563 นำหน้ากากผ้ามอบให้กับประชาชน

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 63

1. 1 พฤษภาคม 2563 ประชุมผู้บริหาร

2. 6 พฤษภาคม 2563 วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ

3. 15 พฤษภาคม 2563 จัดประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมการเขียนแผน

4. 18 - 21 พฤษภาคม 2563 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 / 2563

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมิถุนายน 63

1. 4 มิถุนายน 63 ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

2. 5 มิถุนายน 63 ประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนมิถุนายน 63

3. 8-11 มิถุนายน 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ 1/63

4. 15-17 มิถุนายน 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือเบิกจ่ายงบประมาณ

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกรกฏาคม 63

1. 18 กรกฏาคม 63 ประชุมวางแผนจัดโครงการอบรมการจัดทำระบบการควบคุมภายในและการบริหารงาน

2. 20 กรกฏาคม 63 ประชุมวางแผนการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิชาเลือกเสรี

3. 21-24 กรกฏาคม 63 โครงการอบรมจัดทำระบบควบคุมภายในและการบริหารงานของสถานศึกษาและสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

4. 28 กรกฏาคม 63 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

5. 29 กรกฏาคม 63 พิธีถวายความเคารพและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนสิงหาคม 63

1. 4 สิงหาคม 63 การประเมินศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา กศน.อำเภอหนองเสือ

2. 5 สิงหาคม 63 ประชุมผู้บริหารและบุคลากรประจำเดือน

3. 7 สิงหาคม 63 ประชุมเตรียมการจัดโครงการลูกเสือฯ

4. 11 สิงหาคม 63 สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี ร่วมโครงการรวมพลังศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์

5. 12 สิงหาคม 63 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

6. 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกันยายน 63

1. 1 กันยายน 63 เกษียณอายุราชการ

2. 3 กันยายน 63 ประชุมการทำวิจัยหลักสูตร กศน.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. 9 กันยายน 63 มหกรรมบูรณาการเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

4. 9 กันยายน 63 โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

5. 22 กันยายน 63 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

6. 23 กันยายน 2563 รายงานตัว ข้าราชการครู

7. 25 - 27 กันยายน 2563 โครงการ 108 อาชีพ กศน.สร้างงาน สร้างรายได้

8. 30 กันยายน 2563 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนตุลาคม 63

1. 6 ตุลาคม 63 การประชุมชี้แจงการจัดสอบ N-NET ปีการศึกษา 2563

2. 6 ตุลาคม 63 ประชุมผู้บริหารและบุคลากรประจำเดือน

3. 11 ตุลาคม 2563 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ N-NET 1/63

4. 13 ตุลาคม 2563 ทำบุญแด่พระสงฆ์วางพวงมาลาและจุดเทียนรำลึกถึง ร.9

5. 14 ตุลาคม 2563 ประชุมชี้แจงการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ

6. 15 ตุลาคม 2563 ประชุมชี้แจงการทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์งานการศึกษาตามอัธยาศัย

7. 16 ตุลาคม 2563 ต้อนรับนางฑัศดาพร ลองชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

8. 23 ตุลาคม 2563 วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

9. 24 - 25 ตุลาคม 2563 สอบปลายภาค กศน.จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 63

1. 3 พฤศจิกายน 2563 การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณพ.ศ. 2563

2. 5 พฤศจิกายน 2563 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน

3. 5 พฤศจิกายน 2563 การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณพ.ศ. 2563

4. 10 - 12 พฤศจิกายน 2563 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

5 14 พฤศจิกายน 2563 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

6. 17 พฤศจิกายน 63 ทำบุญสำนักงาน

7. 23-25 พฤศจิกายน 2563 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและแนวทางการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรม กศน.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนธันวาคม 63

1. 3 ธันวาคม 2563 ประชุมวางแผนการจัดทำเว็บไซต์ของสถานศึกษาในสังกัด

 
 
 
 
 
 
 

Print

We use cookies

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา บางส่วนมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของไซต์ ในขณะที่บางส่วนช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้และประสบการณ์ของผู้ใช้ (คุกกี้ติดตาม)

คุณสามารถตัดสินใจได้เองว่า ต้องการอนุญาตคุกกี้หรือไม่ โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของไซต์ได้

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort hacklink güvenilir forex şirketleri dizi film izle izmir escortcialis fiyatCialis 5 mgViagra fiyatsweet bonanzamarmaris escortjoybetgclubgecelik istanbul eskortbetistaviator hileaviator sinyal hilesiPendik EscortHacklink satışısu deposuPortbet Girişايباحيتنزيل اباحيbrazzers gratissesso incestoporno film izle