ประเมิน 5 D พรีเมี่มพลัส

กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี ส่ง กศน.ตำบลบางเดื่อและกศน.ตำบลบ้านฉางเข้าร่วม การประเมิน กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยมพลัส ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

Print